สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ชลบุรี จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ พ่อตัวอย่างของจังหวัดชลบุรี ปี 2560


นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร ผู้อำนวยการกลุ่งานบริหารทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการให้จังหวัดทุกจังหวัด คัดเลือกบุคคลผู้สมควรเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2560 จังหวัดละ 2 ท่าน เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ ปี 2560 ของสมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา นั้น สำหรับจังหวัดชลบุรี ได้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้สมควรเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติของจังหวัดชลบุรี และได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้สมควรเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2560 ซึ่งผลการพิจารณาคัดเลือกมีดังนี้ 1.นายทุนทร ธัญญวัฒนกุล 2.นายมานพ ประกอบธรรม 
นอกจากนี้ ในการประชุมของคระกรรมการการพิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้สมควรเป็นพ่อตัวอย่างแห่งชาติของจังหวัดชลบุรี ได้มีมติเห็นชอบร่วมกัน ให้นายปรีชา มงคลทรัพย์ และนายยอม ทานนท์ เป็นบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ เป็นพ่อตัวอย่างของจังหวัดชลบุรี เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัล “พ่อตัวอย่างของจังหวัดชลบุรี ปี 2560” ต่อไป

x

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค