สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา จัดงานสัมมนาทางวิชาการ “SMAR2T SMEs AND STARTUP” หลักสูตร MBA รุ่นที่ 8 ผนึกกำลังเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพปรับกระบวนทัศน์ทางธุรกิจ


ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา จัดงานสัมมนาทางวิชาการ “SMAR2T SMEs AND STARTUP” หลักสูตร MBA รุ่นที่ 8 ผนึกกำลังเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพปรับกระบวนทัศน์ทางธุรกิจ โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาความคิดเพื่อความสำเร็จ และร่วมเสวนาไปกับผู้มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาตลาดในยุค 4.0  

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องTheater ชั้น 4 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีดร.ศุภาภาส  คำโตนด รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาประธานเปิดงาน และดร.เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ ประธานโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ตามด้วยนางสาวชญาภา สุภา ประธานนิสิตปริญญาโท รุ่นที่ 8 สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา วิทยากร ดร.อัญชนา ลักษณ์วิราสิริ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cloud technology และBusiness Application คร.วันชัย ปานเปี่ยมเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจ SMEs และดร.พรหมพจน์ วิภาสธาริตสกุล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมองและการเรียนรู้สถาบันสุขภาพอาเซียน
ดร.เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ ประธานโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กล่าวถึง จากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพราะ SMEs ทําให้เกิดการจ้างงานและการขยายตัวของภาคการผลิตสินค้าและอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งSMEs ของไทย ผ่านการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปตามทิศทางการพัฒนาประเทศและกระแสเศรษฐกิจโลก แต่ด้วยสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญและพัฒนา SMEs ของไทยอย่างจริงจังเพื่อให้ SMEs ของไทยมีความแข็งแกร่งมั่นคงและพร้อมรับมือกับปัญหาและความท้าทายทุกรูปแบบ 

ในครั้งนี้คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาจึงได้จัดทําโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “SMAR2T SMEs AND STARTUP” เพื่อเป็นการต่อยอดการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งเป็นการสร้างและขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs  ด้วยการเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางความคิดและเพิ่มขีดความสามารถทางธุรกิจ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs และผู้ประกอบการ Startup ท่ามกลางภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจ โดยการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของการเป็นสินค้าระดับท้องถิ่น ให้สามารถเข้าถึงนวัตกรรมเพื่อเพิ่มช่องทางใหม่ๆ ทางการตลาด ทั้งยังสามารถนำ Cloud Technology ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจ  เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโต และคงความสามารถในการขันแข่งอย่างยังยื่น  โดยวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้คือ 1. เพื่อต่อยอดในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs รวมทั้ง เป็นช่องทางในการสร้างและขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SMEs 2.เพื่อต่อยอดให้ผู้ประกอบการ SMEs ให้มีโอกาสได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจ ทั้งข้อมูลนโยบายจากหน่วยงานภาครัฐ องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจทั้งในระดับประเทศ และระหว่างประเทศ 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนากิจการเพื่อยกระดับให้เป็นที่ยอมรับทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

ดร.ศุภาภาส  คำโตนด รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาในครั้งนี้คือการสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถเข้าใจและนำข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรมหรือช่องทางอื่นๆในการพัฒนาธุรกิจไปใช้ให้ประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจ ในขณะเดียวกัน ยังเป็นเวทีกลางในการถ่ายทอดแนวคิดการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทางภาคการผลิตและการบริการ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ นักวิชาการนิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสในการสร้างศักยภาพเพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายกระบวนทัศน์ทางธุรกิจของผู้ประกอบการ
 อย่างไรก็ตาม บ่อยครั้งที่การจัดสัมมนาในลักษณะนี้เกิดขึ้นและเงียบหายไป ดิฉันไม่อยากให้เป็นเช่นนั้น จึงขอฝากประชาสัมพันธ์หากภาคอุตสาหกรรม ภาคประชาชน หรือภาครัฐส่วนหนึ่งส่วนใดต้องการความช่วยเหลือ ต้องการที่ปรึกษา ต้องการข้อมูลเพิ่มหรือต้องการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานของท่านที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEsโปรดอย่านิ่งนอนใจติดต่อมาที่สำนักงานวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อจะได้ประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปหรือติดต่อโดยตรงที่คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา หรือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว) ศูนย์ชลบรี

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค