สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มไทยออยล์ ร่วมกับ สื่อมวลชน จัดกิจกรรมตามรอยศาสตร์ของพระราชารัชกาลที่ ๙ พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย


นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้จัดการประชาสัมพันธ์โรงกลั่น บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า ทางกลุ่มไทยออยล์ ร่วมกับสื่อมวลชนชลบุรี จัดกิจกรรมตามศาสตร์ของพระราชารัชกาลที่ ๙ พระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย ระหว่างวันที่ 10 -12 พฤศจิกายน 2560 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ โดยสถานที่แรก คือ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เพื่อศึกษาเรียนรู้ พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาพลังงาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน ตามแนวพระราชดำริ ระดับสากล สร้างสรรค์นวัตกรรมเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีเครือข่ายการศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ทั้งในและต่างประเทศ
นายเลอเลิศ กล่าวอีกว่า นอกจากนั้นยังได้เดินทางไปศึกษาดูงาน โครงการพระราชดำริด้านเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โครงการชั่งหัวมัน ซึ่งโครงการชั่งหัวมัน เกิดขึ้นจากความเอาพระทัยใส่ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงมีต่อเกษตรกรในการที่จะพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้ประสบความสำเร็จและสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน โดยต้องการให้ โครงการชั่งหัวมัน เป็นศูนย์รวมพืชเศรษฐกิจของ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี โดยเลือกพันธุ์พืชท้องถิ่นที่ดีที่สุดเข้ามาปลูก แล้วให้ภาครัฐและชาวบ้านร่วมดูแลด้วยกัน เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด
ในปี 2552 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินจากราษฎร ณ บ้านหนองคอไก่ ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 250 ไร่ เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์รวบรวมพืชเศรษฐกิจนานาชนิด เพื่อเป็นแนวทางให้กับเกษตรกร โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และได้มีพระราชดำริให้ รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง และกองงานส่วนพระองค์ เข้ามาดำเนินการจัดทำเป็นโครงการส่วนพระองค์ ซึ่งทรงเรียกว่า “ชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ” และจัดวางแผนงานการปรับปรุงที่ดิน การจัดทำเป็นแปลงเกษตรขึ้น โครงการชั่งหัวมันถือเป็นการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด ขณะเดียวกันก็พยายามเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาสโดยคาดว่าอนาคตจะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนโดยทั่วไปได้เข้าชม ซึ่งทาง กลุ่มไทยออยล์เอง ก็เล็งเห็นว่าสื่อมวลชนคือบุคคลที่สำคัญในการที่จะนำข้อมูลความรู้ไปเผยแพร่ประชาพันธ์ ข้อมูลแนวพระราชดำริ ซึ่งถือว่าเป็นมรดกที่ล้ำค่าของชาติ ที่นำไปเผยแพร่ต่อ ซึ่งทางกลุ่มไทยออยล์เองก็ได้น้อมนำคำสอนแนวพระราชดำริ นำมาใช้ในในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ จึงอยากให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ซึมซับมรดกอันล้ำค่าไปพร้อมๆ กับเราและได้นำไปเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์กับบุคคลอื่นต่อไป


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค