สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา จัดงานสัมมนาทางวิชาการ “SMAR2T SMEs AND STARTUP” หลักสูตร MBA รุ่นที่ 8 ผนึกกำลังเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพปรับกระบวนทัศน์ทางธุรกิจ


ม.เกษตรศาสตร์ ศรีราชา จัดงานสัมมนาทางวิชาการ “SMAR2T SMEs AND STARTUP” หลักสูตร MBA รุ่นที่ 8 ผนึกกำลังเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดชลบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพปรับกระบวนทัศน์ทางธุรกิจ โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาความคิดเพื่อความสำเร็จ และร่วมเสวนาไปกับผู้มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาตลาดในยุค 4.0
ดร.เจษฎา วงศ์แสนสุขเจริญ ประธานโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กล่าวถึง ความพร้อมของการจัดงานครั้งนี้ว่า ขณะนี้การจัดงานมีความพร้อมเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว โดยในปีนี้ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ศูนย์บริการ SMEs ครบวงจร จ.ชลบุรี และผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมผู้ประกอบการ Startup เป็นอย่างดียิ่งที่มีความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12.30 - 16.00 น. ณ ห้องTheater ชั้น 4 หอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ประมาณ 200 คน
ขณะนี้ทราบกันดีในยุคโลกาภิวัฒน์ที่นานาประเทศล้วนเชื่อมโยง พึ่งพา และแข่งขันซึ่งกันและกัน โดยประเทศที่มีศักยภาพและมีขีดความสามารถที่พร้อมในการแข่งขันเท่านั้นที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในหลายๆ ประเทศที่พัฒนาแล้วโดยกลไกสำคัญที่ช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้ อย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน คือบริษัท, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่เน้นผลิตสินค้านวัตกรรม ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ให้ความสำคัญกับการส่งออก ไม่เน้นการก่อหนี้ และพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
ดร.เจษฎา กล่าวต่อไปว่า สำหรับประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ตั้งอยู่ในเขตส่งเสริมพิเศษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC ทำให้เกิดเม็ดเงินการลงทุนจากต่างชาติเข้ามาในพื้นที่ จึงเกิดการแข่งขัน และยังเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่ ซึ่ง SMEs ส่วนใหญ่ยังคงเป็นบริษัทขนาดเล็ก ยังไม่เติบโตไปเป็นบริษัท, วิสาหกิจขนาดกลางมากเท่าใด
นอกจากนี้ บริษัทขนาดเล็กส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคบริการ เช่น ธุรกิจอาหาร, เครื่องดื่ม และ เสื้อผ้า ฯลฯ มากกว่าภาคการผลิต ที่เน้นการผลิตสินค้าต้นทุนถูก และใช้ราคาเป็นกลยุทธ์หลักในการแข่งขันมากกว่าที่จะใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้แข่งขันได้ ดังนั้นหากต้องการให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้ อย่างยั่งยืน รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งพัฒนา SME ของประเทศให้มีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ที่สำคัญต้องฉีกภาพลักษณ์ของการเป็นสินค้าที่มีคุณภาพระดับท้องถิ่น สามารถเข้าถึงนวัตกรรมเพื่อเพิ่มช่องทางใหม่ๆ ทางการตลาด ทั้งยังสามารถนำ Cloud Technology ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเติบโต และคงความสามารถในการขันแข่งอย่างยังยื่น
ด้านนางสาวชญาภา สุภา ประธานนิสิตปริญญาโท รุ่นที่ 8 สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมในงาน ประกอบไปด้วย 1.การบรรยายเรื่อง ในเรื่อง ทักษะการคิดเพื่อความสำเร็จ (Executive Functioning) จาก นายพรหมพจน์ วิภาสธาริตสกุล ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมองและการเรียนรู้สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 2.เสวนาร่วมในหัวข้อ การตลาดสำหรับธุรกิจ SMEs ในยุค 4.0 โดย ดร.อัญชนา ลักษณ์วิราสิริ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cloud Technology และ Application สำหรับธุรกิจ SMEs เพื่อการเข้าถึงตลาดและการลดต้นทุน และนายวันชัย ปานเปี่ยมเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และการตลาดยุค 4.0 เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันสำหรับธุรกิจ SMEs

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค