สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดงานงานวันเกษียณอายุการปฏิบัติงาน “ด้วยรักและผูกพัน 60”


ที่ห้องประชุมลีลาวดี 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ได้มีการจัดงานวันเกษียณอายุ ด้วยรักและผูกพัน  60 โดยได้มีการเปิดตัวแนะนำผู้เกษียณอายุ และการแสดง จากเจ้าหน้าที่ในแผนกต่างๆ จากนั้น ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานในพิธี เปิดงานวันเกษียณอายุ ด้วยรักและผูกพัน  60โดยได้กล่าวขอบคุณผู้เกษียณทุกท่านที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของ ตนเอง  ด้วยความอดทน วิริยะอุตสาหะ มีความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละตนเองเพื่อโรงพยาบาล  ตลอดมา  และอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีของสมเด็จพระพันวัสสาอัยิกาเจ้า  ได้โปรดอำนวยพรให้ผู้เกษียณ และ ผู้ปฏิบัติงานครบ 25 ปีที่ลาออก และครอบครัวทุกท่านมีความสุข ความเจริญ มีสุขภาพแข็งแรง   และมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขในชีวิตตลอดไป ซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณจำนวน 12 ท่าน รวมทั้งผู้ที่มีอายุการปฏิบัติงานตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป ที่ลาออกจำนวน 27 ท่าน