สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

สภาเทศบาลเมืองศรีราชาแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 ลดงบก่อสร้างหอนาฬิกาวงเวียนตลาดสดเทศบาล


ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีราชา นายฉัตรชัย  ทิมกระจ่าง ประธานสภา เป็นประธานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 โดยในที่ประชุมได้รายงานผลการพิจารณาการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยงบประมาณแต่ละโครงการจะมีการลดรายจ่ายลงเสียส่วนใหญ่ โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างหอนฬิกาบริเวณวงเวียนตลาดสดเทศบาล ที่ทางคณะผู้บริหารได้ยื่นญัตติของงบประมาณไว้ ห้าล้านสามแสนบาท ซึ่งทางคณะกรรมการแปรญัตติได้แปรญัตติขอลดจำนวนเงินที่อนุญาติจ่าย เหลือ สามล้านสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาท เพื่อสร้างหอนากาขนาดฐานหอกว้างเฉลี่ย 7 เมตร แท่นหอ 3 เมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตร ซึ่งสภามีมติลดจำนวนเงิน 11 เสียง ต่อ 5 เสียง ซึ่งทางคณะผู้บริหารก็ต้องมาดูว่าจะทำการจัดซื้อจัดจ้างได้ตามงบประมาณดังกล่าวหรือเปล่า
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค