สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา ร่วมลงคะแนนคัดเลือกประธานและคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนระดับเทศบาล


ที่ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผู้แทนนักเรียนจากโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา ได้ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ ในการรับคัดเลือกเป็นประธานและคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนในระดับเทศบาล ทั้งนี้สภาเด็กและเยาวชนจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิชาการและกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรม     เป็นผู้นำด้านจิตอาสา ช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี มีความรับผิดชอบ เอื้อเฟื้อแบ่งปัน รู้จักเสียสละ มีคุณธรรม จริยธรรมประสานการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม/ชมรมเด็กและเยาวชนตำบลให้สอดคล้องสนับสนุน  ซึ่งกันและกัน โดยคำนึง    ถึงประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเสนอแนะ และให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาในตำบลต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลเมือง/เทศบาลตำบล หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเด็ก   และเยาวชน รวมถึงประสานการทำกิจกรรมร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนระดับอำเภอ/จังหวัด ซึ่งในครั้งนี้ันายศักดิ์ชัย สมเงิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภาเด็กและเยาวชนระดับเทศบาล โดยมีนางสาวศิรินาถ ศรีพินิจ นักเรียนชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชาเป็นรองประธาน
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค