สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ยูนิไทยชิปยาร์ดฯรับรางวัลเกียรติยศ CSR Award ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่เจ็ด


ยูนิไทยชิปยาร์ดฯ รับรางวัลสถานประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ต่อเนื่องเป็นปีที่เจ็ด จากโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการต่างๆด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้รับเกียรติจากนายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมเยี่ยมชมบูธยูนิไทยชิปยาร์ดฯ ด้วย

นายธีรพล อุดมกาญจนนันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิไทยชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด กล่าวว่า "ธุรกิจและชุมชนต้องสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนคือสิ่งที่บริษัทยูนิไทยชิปยาร์ดฯให้ความสำคัญมาโดยตลอด นอกจากความมุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพ จนเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าชั้นนำทั้งในและต่างประเทศแล้ว ยังให้ความสำคัญในการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร ซึ่งทุกคนในองค์กรตั้งแต่ผู้บริหารตลอดจนพนักงานทุกระดับมีความตระหนักในการทำงานบนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ เพื่อนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายและมีความเจริญอย่างยั่งยืน

โดยยูนิไทยชิปยาร์ดฯ ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะเยาวชนผ่านโครงการต่างๆ  อาทิ โครงการพัฒนาทักษะเยาวชนสู่ศตวรรษที่ 21 เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะชีวิตให้แก่เยาวชน ให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว และเพื่อก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จในการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และช่างเชื่อมโลหะ และโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงเรียน เพื่อสร้างจิตสำนึกของเยาวชนในเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัยและการรักษาสิ่งแวดล้อม และยังร่วมกับชุมชนในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพช่างฯ และการส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงเรียน ที่ โรงเรียนวัดแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี

รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น เช่น โครงการฟื้นฟูป่าชายเลน สนับสนุนธุรกิจของชุมชนโดยการส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้ผ่านการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นอกจากนี้ยังให้การส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่นโดยให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

สำหรับ CSR-DIW Continuous Award เป็นรางวัลสำหรับสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีต่อสังคมอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจำนวน 356 โรงงานที่ได้ CSR-DIW Continuous Award ซึ่งยูนิไทยชิปยาร์ดฯ เป็น 1 ในผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค