สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

อบจ.ชลบุรี มอบอาคารเรียนสูง 3 ชั้น 14 ห้องรวมถึงอาคารเอกประสงค์ มูลค่ากว่า 22 ล้านบาท ให้แก่ ร.ร.บ้านพันเสด็จใน ใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน เพื่อรองรับนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี


ที่โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ตำบลบ่อวิน  อำเภอศรีราชา นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (อบจ.) เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2559 พร้อมด้วย นายเดชา  จันทร์เล็ก ประธานสภาอบจ.ชลบุรี นายสุภาพ  อินทรักษา ส.อบจ.ชลบุรี  นายอำพล  บุญชอบ ส.อบจ.ชลบุรี  อบจ.ชลบุรี นายศักดิ์ชัย อำไพวงษ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านพันเสด็จใน โดยมีนายรุ่งเพชร  แจ่มเจริญ นายกอบต.บ่อวิน พร้อมคณะครูให้การต้อนรับและกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ 

นายรุ่งเพชร  แจ่มเจริญ กล่าวว่า โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2505 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากนายสนิท  จิตต์รัตนธรรม คหบดีพื้นที่บ่อวิน บริจาคที่ดินให้10ไร่เพื่อให้ชุมชนได้มีสถานที่สำหรับให้การศึกษาแก่เด็กในพื้นที่เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้  และทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวินได้รับการถ่ายโอนจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อปี พ.ศ.2556  โดยอาคารเรียนโรงเรียนบ้านพันเสด็จในหลังนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากอบจ.ชลบุรีเป็นอาคาร3ชั้น ใต้ถุนโล่ง จำนวน14 ห้อง โดยจัดเป็นห้องเรียน12ห้อง  ห้องพักครู2 ห้องและห้องปฏิบัติการพิเศษ อาทิ ห้องวิทยาศาสตร์ และ ห้องปฏิบัติการทางภาษา โดยได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนเป็นเงิน 12,963,000 บาท และอาคารเอนกประสงค์(ลานกีฬา)เป็นอาคาร
คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวกว้าง25เมตรยาว50เมตรเป็นเงิน7,300,000 บาทรวมเป็นเงินที่ทางอบจ.ชลบุรีสนีบสนุนทั้งสิ้น20,263,000 บาท โดยทางโรงเรียนบ้านพันเสด็จในจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1-ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีนักเรียนทั้งสิ้น350คน ซึ่งในแต่ละปีมีเด็กนักเรียนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีประชากรแฝงเข้ามาทำงานตามโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่และพักอาศัยอยู่ในพื้นที่และได้ส่งบุตรหลานมาเล่าเรียนกันเป็นจำนวนมาก ทางโรงเรียนจึงจำเป็นต้องขยายชั้นเรียนเป็นห้องเรียนละ 2 ห้อง โดยเริ่มจากชั้นอนุบาลปีที่ 1 ปี จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ซึ่งทางโรงเรียนพันเสด็จใน พบปัญหาห้องเรียนไม่เพียงพอ ประกอบกับทางอบต.บ่อวินซึ่งเป็นต้นสังกัดไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน  ทางอบต.บ่อวินจึงได้ประสานงานทางอบจ.ชลบุรีโดยผ่านนายสุภาพ  อินทรักษา ส.อบจ.ชลบุรี เพื่อของบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารเอนกประสงค์ จำนวนเงินที่ใช้ในการก่อสร้าง 20,263,000 บาท และได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ทางโรงเรียนใช้ประโยชน์เป็นอาคารเรียนจัดการเรียนการสอน และห้องปฏิบัติการพิเศษ  ที่จำเป็นต่อไปสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนในการศึกษาได้เป็นอย่างดี      นอกจากนั้น ชั้นล่างที่เป็นใต้ถุนโล่งยังใช้เป็นสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เป็นคนดี คนเก่งของสังคม และประเทศชาติต่อไป 

นายรุ่งเพชร  แจ่มเจริญ นายกอบต.บ่อวิน กล่าวว่า โรงเรียนแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน บุคคล ตลอดจนประชาชนทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้า และครั้งนี้ได้รับจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนในการศึกษาได้เป็นอย่าง
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค