สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จัดเสวนาเรื่อง การดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมและวิธีเอาชนะอาการปวดศีรษะ หลังมีผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมเพิ่มมากขึ้น


ที่ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ซี โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย และชมรมศึกษาโรคปวดศีรษะ จัดเสวนาเรื่อง การดูแลผู้สูงอายุสมองเสื่อมและวิธีเอาชนะอาการปวดศีรษะ โดยมีรองศาสตราจารย์ด๊อกเตอร์นุจรี  ไชยมงคล  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานเปิดงาน โดยการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการป้องกัน ดูแลรักษาผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและผู้ป่วยโรคปวดศีรษะให้ แพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางด้านสาธารณสุข ได้มีประสบการณ์ ความรู้ในการคัดกรองผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมและโรคปวดศีรษะ รวมถึงการป้องกัน การดูแลรักษาตามระยะต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมและผู้ป่วยโรคปวดศีรษะ สำหรับ ผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีความเสี่ยงกับปัญหาด้านสุขภาพตามวัย ทำให้คุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้สูงอายุลดลง โดยเฉพาะโรคสมองเสื่อม พบว่าในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมสูงถึง 229,100 คน และคาดการณ์ไว้ว่าจำนวนผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมในประเทศไทยจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 450,200 คน และ 1,233,200 คน ภายในปี พ.ศ. 2563 และปีพ.ศ. 2593 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม ต้องมีภาวะในการดูแลที่สูงขึ้นโดยมี แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางด้านสาธารณสุข เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค