สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชาประกาศนโยบายและเจตจำนงในการบริหารงานเพื่อความโปร่งใสของเทศบาล


ที่ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการชุมชนทั้ง 13 ชุมชน ของเทศบาลเมืองศรีราชา ซี่งในครั้งนี้ได้มีพันตำรวจเอกเรืองศักดิ์  บัวแดง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอศรีราชา เข้าร่วมประชุมพร้อมชั้แจงและขอความร่วมมือจากคณะกรรมการชุมชนเพื่อร่วมทำงานกันแบบบูรณาการ เพื่อป้องปรามปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่ จากนั้น นายธานี ได้ประกาศนโยบายและเจตจำนงในการบริหารงานเพื่อความโปร่งใสของเทศบาล ตามนโยบายของรัฐบาล โดยการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้โปร่งใสทุกขั้นตอน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริตผ่านศูนย์ดำรงธรรม หรือช่องทางการ้องเรียนผ่านเทศบาลเมืองศรีราชา ทางโทรศัพท์ หมายเลข 038-327888 ต่อ 123-124 และในกรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ทุจริตอย่างจริงจัง


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค