สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ปตท.เขาบ่อยา นำชุมชนเยี่ยมชมโครงการขยายท่าเทียบเรือหลังโครงการแล้วเสร็จ


ปตท.เขาบ่อยา นำชุมชนเยี่ยมชมโครงการขยายท่าเทียบเรือ - ถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม พร้อมโครงการวางท่อน้ำมันใต้ทะเล ของคลังน้ำมันศรีราชา หลังดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

วันนี้ (21 ก.ค.60) ที่ห้องประชุมคลังก๊าซเขาบ่อยา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายวิชิตพงศ์ ชื่นวรทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) นำตัวแทนจากเทศบาลนครแหลมฉบัง ผู้นำชุมชน เยี่ยมชมโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์ เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา และโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือพร้อมวางท่อน้ำมันใต้ทะเล และก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังน้ำมันศรีราชา (วางท่อ พาราไซลีนเพิ่มเติม) 
นายวิชิตพงศ์ ชื่นวรทรัพย์ ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)  เผย ว่า ตามที่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยา โครงการวางท่อน้ำมันใต้ทะเลและวางท่อพาราไซรีนของคลังน้ำมันศรีราชา ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม พ. ศ.2559 ที่ผ่านมา 

ปัจจุบันได้เปิดดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว ด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานของโครงการฯ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ระยะก่อสร้างจนถึงระยะดำเนินการในปัจจุบัน 

ซึ่งการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการฯ ในวันนี้ เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะดำเนินการของโครงการฯ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการฯ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อที่โครงการฯ สามารถนำไปปรับปรุงการดำเนินงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ และเพื่อส่งเสริมให้การพัฒนาโครงการพลังงานสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมติดตามและตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่จะดำเนินการต่อไปในเดือนสิงหาคมนี้ สำหรับในวันนี้ นอกจากจัดเพื่อรับฟังข้อห่วงกังวลของชุมชน และหน่วยงานในพื้นที่  เพื่อนำไปปรับปรุงในการดำเนินการโครงการ อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับโครงการอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้ดำรงอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค