สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

สมิติเวช ศรีราชา ประกาศเจตนารมณ์ โรงพยาบาลคุณธรรม


โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลคุณธรรมของหน่วยงานโดยนโยบายสนับสนุนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ในด้านการให้บริการทางการแพทย์ด้วยระบบคุณธรรม การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ สะท้อนถึงอัตลักษณ์ขององค์กรที่ว่า "ซื่อสัตย์ ใส่ใจ ธำรงไว้ซึ่งมาตรฐาน" 

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา มีความก้าวหน้าด้านการรักษาพยาบาล มีศูนย์การรักษา เฉพาะทางทางการแพทย์มีมากขึ้น มีนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ๆ มาใช้ในการรักษารวมถึงการสร้างเสริมชุมชนให้มีสุขภาพที่ดี ภายใต้มาตรฐาน การรักษาความปลอดภัยในระดับประเทศและระดับนานาชาติ อีกสิ่งหนึ่งที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา ทำควบคู่ไปกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคือการเป็นโรงพยาบาลคุณธรรมการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐานทางศีลธรรม ทำควบคู่ไปกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคือการเป็นโรงพยาบาลคุณธรรมการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องบนพื้นฐานทางศีลธรรม วัฒนธรรมและหลักกฏหมายตลอดจนให้บริการด้วยจรรยาบรรณ แห่งวิชาชีพมุ่งหวังให้บุคลากรมีความสุขในการทำงานมีจิตบริการที่ดีและสามารถให้บริการที่มีมาตรฐานแก่ผู้รับบริการ โดยมี นพ. ชัยรัตน์ ปัณฑุรอัมพร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช) คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และพนักงานโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา เข้าร่วมพิธีอย่างเป็นทางการ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายต่อเนื่องจากปี 2559 โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา ได้กำหนดกลยุทธ์ในการเป็น "โรงพยาบาลคุณธรรม" ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของพนักงานทุกคน ช่วยกันคิดจนตกผลึกออกมาเป็นอัตลักษณ์ ของโรงพยาบาลคุณธรรมที่ว่า "ซื่อสัตย์ ใส่ใจ ธำรงไว้ซึ่งมาตรฐาน" และในปี 2560 นี้คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรม มีโครงการพัฒนาต่อเนื่องอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อให้โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา เป็นโรงพยาบาลคุณธรรมอย่างแท้จริงและสามารถดำรงคุณธรรมไว้ได้อย่างยั่งยืน


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค