สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

สภาวัฒนธรรมเทศบาลนครแหลมฉบัง ร่วมกับ เทศบาลนครแหลมฉบังจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย


เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายนของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รัฐบาลได้ประกาศให้เป็น วันอนุรักษ์มรดกไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ เป็นต้นมา เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในฐานะที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทางด้านการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย ซึ่งทรงสืบทอดมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังได้ประจักษ์ว่าตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติ ทรงเป็นผู้นำและต้นแบบในการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และพสกนิกรชาวไทยโดยทั่วไปให้ดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท

โอกาสนี้ สภาวัฒนธรรมเทศบาลนครแหลมฉบัง ร่วมกับ เทศบาลนครแหลมฉบัง นำโดย นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครแหลมฉบัง จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการ วันอนุรักษ์มรดกไทย เดินตามรอยพ่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ท่านภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอำเภอฯ วรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครแหลมฉบัง คณะกรรมการชุมชนทั้ง 23 ชุมชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง พี่น้องประชาชน และสื่อมวลชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งเฉลิมพระชนมายุ ๖๒ พรรษา และเพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกรัก หวงแหนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค