สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ชลบุรี จัดการประชุมการศึกษาเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจ


วันนี้ (21 เมษายน 2560) นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุมแนวทางในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจ ภาคตะวันออก (EEC) ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) เพื่อพัฒนาเรื่องของการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ มีศักยภาพ พร้อมขีดความสามารถในการแข่งขันตามความต้องการของประเทศ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยได้มีนโยบายที่จะส่งเสริมการค้า การลงทุน และการอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับบริบทและศักยภาพในแต่ละพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 เขตพื้นที่ของประเทศไทย โครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" รวมทั้งการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ที่ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และเขตจังหวัดอื่นที่ติดต่อหรือเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการยกระดับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ดในทุกมิติ ให้เหมาะกับการอยู่อาศัย การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การสาธารณสุข การศึกษา และอื่น ๆ อันจะนำไปสู่การเป้าหมายการเป็นเมืองน่าอยู่และน่าลงทุนที่สุดในอาเซียน สร้างกำลังคนที่มีคุณภาพ ลงทุนภาคอุตสาหกรรมแบบไร้มลภาวะ ตลอดจนยกระดับพื้นที่สู่มาตรฐานนานาชาติ

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษาเพื่อรองรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ของจังหวัดชลบุรี มีสถานศึกษาจำนวน 33 แห่ง โดยแบ่งออกเป็นสถานศึกษาของรัฐ จำนวน 8 แห่ง สถานศึกษาของเอกชน จำนวน 24 แห่ง และสถานศึกษาสังกัดท้องถิ่น จำนวน 1 แห่ง รองรับนักศึกษาประมาณ 48,000 คน มีแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1.ยกระดับคุณภาพผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล 2.เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายอาชีพให้เพียงพอในการจัดการศึกษาของสถานประกอบการ 3.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการศึกษาของอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี และ4.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้มีมาตรฐานและคุณภาตามหลักธรรมาภิบาล

ด้านตัวแทนภาคเอกชนได้เสนอให้สถานศึกษา เน้นพัฒนากำลังคนรองรับ กลุ่มอุตสาหกรรมเดิม คือ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และกลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต ได้แก่ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์  อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิตอล อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร โดยให้มีการเน้นผลิตกำลังคนรองรับ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ที่จะใช้ระบบไฟฟ้า และอุตสาหกรรมหุ่นยนต์เป็นพิเศษ