สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

อำเภอศรีราชาประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 เตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง


ที่อาคารศรีราชาประชาคมหลังเล็ก นายวรญาณ  บุญณราช นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 โดยก่อนการประชุมผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 ตำบลบางพระได้นำเสนอผลงานในรอบเดือนที่ผ่านมา จากนั้นประธานได้แจ้งให้ผู้ปกครองท้องถิ่นทุกหมู่บ้านสำรวจสถานการณ์น้ำจากแหล่งน้ำต้นทุนสำหรับเพื่อการบริโภคและการเกษตร และประเมินว่าปริมาณน้ำจะเพียงพอหรือไม่ รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการใช้น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตรอย่างประหยัดและถูกวิธี สร้างความเข้าใจถึงข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่และการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐ ลงพื้นที่ให้ความรู้กับเกษตรกรอย่างใกล้ชิดเพื่อสามารถปรับตัว ปรับเปลี่ยนชีวิตและพฤติกรรมในการเพาะปลูกให้เกษตรกรสามารถช่วยเหลือตนเองได้หากเกิดภัยแล้งขึ้น รวมทั้งเฝ้าระวังป้องกันปัญหาอาชญากรรม เช่น การลักขโมยเครื่องสูบน้ำ เครื่องมือการเกษตร และผลผลิตทางการเกษตร เพื่อลดการซ้ำเติมปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค