สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์จัดโครงการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการปลอดยาเสพติด


ที่ห้องประชุมเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ นายมานะ ฉิมชา รองนายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ และการพัฒนามาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ โดยมีนางสาวสุภารัตน์ พุทธรักษา รองปลัดเทศบาลรักษาราชการปลัดเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจน เจ้าของกิจการ บริษัท ห้างร้าน ตัวแทนจากสถานประกอบการ ทั้งภาคธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม เข้าร่วมรับการอบรบในครั้งนี้กว่า 100 คน 

ด้วยยาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญ ซึ่งรัฐบาลกำหนดเป็นนโยบายที่ต้องเร่งดำเนินการ เนื่องจากยาเสพติดได้แพร่ระบาดในทุกพื้นที่ และทวีความรุนแรง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่ทำงานในสถานประกอบกิจการ อำเภอศรีราชา เป็นแหล่งอุตสาหกรรม มีสถานประกอบกิจการและลูกจ้างเป็นจำนวนมาก จึงเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงที่ลูกจ้างจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด   เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์เป็นหน่วยงานของภาครัฐที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับสถานประกอบกิจการ มีความมุ่งมั่นให้สถานประกอบกิจการปลอดจากภัยของยาเสพติด จึงได้ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการได้มีกิจการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในหลากหลายรูปแบบพร้อมส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ  เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติต่อแรงงาน ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยสมัครใจ สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับการประกาศให้เป็นโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค