สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ดีต่อใจ... คนดีศรีราชาเปิด สอนภาษาอังกฤษฟรี 1ในกิจรรมทำดี ถวายพ่อหลวง


ชายหนุ่มหัวใจสวย เปิดสอนภาษาอังกฤษให้คนในพื้นที่ อ. ศรีราชา เรียนฟรี 1ในโครงการ ร่วมทำกิจกรรม ๙ ความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของอำเภอศรีราชา

พระครูวิบูลปริยัติกิจ เจ้าคณะอำเภอศรีราชา เจ้าอาวาสวัดพิบูลสัณหธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา และนางอัญชลี บุญณราช ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอศรีราชา ร่วมเปิดโครงการสอนภาษาอังกฤษฟรี 1 ในกิจรรมทำดีถวายพ่อหลวง ของประชาชนชาวอำเภอศรีราชา

นายวรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา เผยว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ที่ โครงการ ๙ ความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ หลังจากที่ทางอำเภอศรีราชา ได้จัดกิจรรมกรรมดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่าน โดยให้ประชาชนชาวศรีราชามาร่วมทำกิจกรรม

โดยการกรอกข้อความลงในใบประกาศเจตนารมณ์ ให้คำสัตย์ปฏิญาณ 9 ข้อ คือ 1.ลดละเลิกอบายมุข ทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และยาเสพติด 2.ทำดีด้วยการช่วยเหลือสังคม เสียสละเวลา กำลังกายและใจ เป็นจิตอาสา ไม่หวังผลตอบแทน 3.ห่วงใยสิ่งแวดล้อม ช่วยลดขยะและถุงพลาสติก รักษาความสะอาดบ้านเรือนอยู่เสมอ 4.ปลูกต้นไม้ยืนต้น ถวายเป็นพระราชกุศลทุกครั้งเมื่อมีโอกาสอย่างน้อยปีละ 1 ต้น 5.ให้และบริจาค เสียสละทรัพย์ โลหิต อวัยวะ ตามกำลังอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 6.รู้รักสามัคคี ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก จะไม่พยายามเอาชนะกันจนเกิดความแตกแยก 7.สร้างสังคมที่ปลอดการทุจริต การประพฤติมิชอบ ทั้งในภาครัฐและเอกชน 8.กตัญญูต่อบุพการี ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณ อย่างเป็นรูปธรรม และข้อ 9.ปฏิบัติตนอยู่ในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ชีวิตบนความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน บนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรม เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ซึ่งในวันนี้ได้เห็นผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เป็นอีกหนึ่งความดีที่ประชาชนชาวศรีราชาได้จัดทำขึ้น ตามเจตนารมณ์ที่ได้ให้คำสัตย์ปฏิญาณไว้ ในข้อที่ 2 ทำดีด้วยการช่วยเหลือสังคม เสียสละเวลา กำลังกายและใจ เป็นจิตอาสา ไม่หวังผลตอบแทน โดยนายจักรกฤษณ์ นิยม ได้นำความรู้ความสามารถ ด้านภาษาอังกฤษมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยการเปิดสอนภาษาอังกฤษ ให้คนในพื้นที่ อำเภอศรีราชาได้เรียนฟรี 3 ครอส โดยสิ้นสุดโครงการในเดือนเมษายน 2561

ด้านนายจักรกฤษณ์ นิยม เจ้าของกิจกรรมสอนภาษาอังกฤษ ฟรี 1 ในโครงการทำความดีถวายพ่อหลวง เผยว่า หลังจากที่ไปร่วมงาน โครงการ ๙ ความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของทางอำเภอศรีราชา ได้กลับมาคิดว่าจะทำอะไร ดีที่จะช่วยเหลือสังคมได้ จึงได้หารือ กับนายอำเภอศรีราชา และพระครูวิบูลปริยัติกิจ เจ้าคณะอำเภอศรีราชา ซึ่งเป็นบุคคลที่ตนเองเคารพนับถือ และได้ลงความเห็นว่าตนมีความสามารถด้านนี้อยู่แล้ว ก็นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพราะมองว่าศรีราชาเป็นเมืองที่มีความหลากหลาย ทั้งอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ความจำเป็นด้านการใช้ภาษามีมากขึ้นในยุคไทยแลนด์ 4.0 และโครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ โดยพระครูฯ ได้ให้ใช้วัดพิบูลสัณหธรรมเป็นสถานที่เรียนฟรี

สำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของตนนั้นใช้วิชาชีพและ ประสบการณ์ที่ตนเองได้ทำงานกับชาวต่างชาติ มามากกว่า 10 ปี ถ่ายทอดให้ผู้ที่สนใจได้เข้าใจง่ายๆ และนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันในทุกระดับ ซึ่งนักเรียนก็นำไปเสริมในการเรียนภาษาอังกฤษ ส่วนคนทำงานก็สามารถนำไปต่อยอดในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยในแต่ละครอส จะรับผู้ที่สนใจประมาณ 40 -60 คน เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ แต่หากในอนาคตมีคนสนใจเพิ่มมากขึ้นก็จะต้องมาหารือกันอีกครั้งหนึ่ง




paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค