สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ปตท. จัดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการฯ รายงานความคืบหน้าด้านสิ่งแวดล้อม

 

เมื่อเวลา 09.00 น. ( 6 ธ.ค. 66 )   ที่ ศูนย์ประชุมและฝึกอบรม คลังก๊าซเขาบ่อยา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  นาย ถิรนันท์ ไกรทองสุข ผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และ กล่าวเปิดกิจกรรมเยี่ยมชมโครงการฯ ภายใต้การปฏิบัติตามมาตรการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) ตามระยะการดำเนินการของ คลังก๊าซเขาบ่อยา และ คลังน้ำมันศรีราชา บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

นายถิรนันท์ ไกรทองสุข ผู้จัดการฝ่ายบริหารคลังภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กิจกรรมเยี่ยมชมโครงการฯ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี  ปีละ 2 ครั้ง และสำหรับในวันนี้ เป็นครั้งที่ 2 ของปี 2566 ที่ทางบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้มีโอกาสเปิดบ้านต้อนรับพี่น้องชาวชุมชน เพื่อจะได้รับทราบข้อมูลและผลการดำเนินงานของโครงการฯ ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม ซึ่งทั้งส่วนที่เปิดดำเนินการ หรือ เรียกว่า “ระยะดำเนินการ” และส่วนที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง หรือ เรียกว่า “ระยะก่อสร้าง” ในพื้นที่คลังก๊าซเขาบ่อยา ภายใต้โครงการ GSPLM หรือ GSP Logistic Management 

นายถิรนันท์ กล่าวอีกว่า บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานที่เป็นไปตามตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  หรือ EIA อย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การจัดกิจกรรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการปฏิบัติตามมาตรการ EIA ให้กับหน่วยงานผู้อนุญาต ผู้แทนชุมชน และ กลุ่มประมง ในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตร ได้รับทราบ เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจที่มีต่อโครงการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะที่มีต่อโครงการฯ เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงการดำเนินงาน อันจะสนับสนุนส่งเสริมให้โครงการฯ อยู่ร่วมกับชุมชนและกลุ่มประมงโดยรอบได้อย่างยั่งยืน  ต้องขอขอบคุณ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้แทน 14 ชุมชน 3 กลุ่มประมง โดยรอบโครงการฯ  ผู้แทนหน่วยงาน สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6 / สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี และ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี / ผู้แทนเทศบาลนครแหลมฉบัง และสื่อมวลชนที่เสียสละเวลา และให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค