สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ร่วมฉลอง 80 ปี


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จัดงาน 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยฯ และวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ครบรอบ 27 ปี พร้อมเปิดตัวห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ISO/IEC17025

วันนี้ (12 ม.ค.66) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ได้จัดงาน 80 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา ครบรอบ 27 ปี “สานต่อเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐานเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อาคาร 26 โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 

ภายในงานยังได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ "เพื่อพัฒนากำลังคนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ” ระหว่างมหาวิทยาลัยฯ และบริษัทเอกชน 3 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท ไพรม์ซอฟต์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในธุรกิจที่จำเป็น รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูง คือระบบงาน Enterprise Resource Planning (ERP) สนับสนุนการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยและบริษัทฯ โดยสนับสนุนนโยบายในการพัฒนากำลังคนกลุ่ม Non-Degree เพื่อเป็นการ Upskill, Reskill รองรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรมทั้งในพื้นที่อีอีซี และ นอกพื้นที่อีอีซี 

บริษัท ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เพื่อพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี (Digital and Technology) ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์ (Data science and analytics) รวมถึงสร้างสรรค์และพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานนวัตกรรม ก่อให้เกิดการต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ส่งเสริมเศรษฐกิจของชาติต่อไป 

และ สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนานิสิตและนักศึกษา รวมถึงทรัพยากรการเรียนรู้ด้านการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ในระดับปริญญาตรี รวมทั้งให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ พัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 

และยังมีพิธีเปิดตัวห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ISO/IEC17025 ACADEMIC EXCELLENT CENTER SERVICE  เพื่อยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรม พร้อมเปิดหน่วยบริการทดสอบทางสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นประธานเปิด มีผู้เข้าร่วม ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวดี สุ่มทอง นาคมี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา, รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา แขน้ำแก้ว ผู้จัดการห้องปฏิบัติการสอบเทียบ คณะวิทยาศาสตร์
ศรีราชา, นายวันชัย ชินชูศักดิ์ ผู้อำนวยการ กองสอบเทียบเครื่องมือวัด  กรมวิทยาศาสตร์บริการ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี ขุนทอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บริหารสูงสุดหน่วยบริการทดสอบทางสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เข้าร่วม 

ดร.ภัทรวดี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา เผยถึงการสนับสนุนงานด้านวิชาการของคณะฯ มีโครงการวิชาการทั้งภาคอุตสาหกรรมและชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในเขตภาคตะวันออก และเขต EEC ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งมหาวิทยาลัย ด้วยการลงพื้นที่ทั้งระยองและชลบุรี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานเพิ่มยอดการจำหน่ายและรายได้ให้กับประชาชน 

“ในวันนี้เรายังเปิดตัวห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ISO/IEC17025 ด้านสิ่งแวดล้อมและมาตรวิทยา โดยเฉพาะในเรื่องของการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและดินให้กับภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งประชาชนที่ต้องการใช้บริการในส่วนนี้ โดยเรามีสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมรองรับการขยายตัวทั้งด้านวิชาการ งานบริการวิชาการและการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ตลอดจนการอบรมหลักสูตรใหม่ๆ และยังให้บริการสอบเทียบมวลและอุณหภูมิความดัน ความชื่น รองรับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ด้วย”คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา กล่าว


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค