สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

คณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจโครงการสร้างสะพานลอยน้ำ

 

ที่เกาะลอยศรีราชา นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างสะพานลอยน้ำบริเวณเกาะลอยศรีราชา ตามคำสั่งที่อ้างถึง จังหวัดได้แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีหน้าที่ตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำว่าเป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองและการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดชลบุรี 
จังหวัดได้รับแจ้งจากสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรีแจ้งว่า มีผู้ยื่นเรื่องขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ได้แก่ เทศบาลเมืองศรีราชาขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ประเภทท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 20 ตันกรอส ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลศรีราชา  วัตถุประสงค์เพื่อใช้เทียบเรือ และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในพื้นที่ ซึ่งการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการกระทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากจังหวัดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดชลบุรีจึงกำหนดลงพื้นที่และประชุมคณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำจังหวัดชลบุรี โดยนายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ได้กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมการเล่นกีฬาทางน้ำและกิจกรรมทางน้ำ ส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งเป็นสะพานลอยน้ำขึ้นลงตามสภาพน้ำโดยระยะความยาวจากเกาะลอยออกมาที่สวนสุขภาพ ระยะทางประมาณ 400 เมตร  งบประมาณ 240 ล้านบาท โดยเฟสแรกเริ่มจากในเกาะลอยมาฝั่ง งบประมาณ  86 ล้านบาทเศษ  คาดว่าจะสร้างเสร็จภายในสิ้นปีนี้ ส่วนที่สองคือ จากสวนสุขภาพออกไปทางเกาะลอย งบประมาณ 86 ล้านบาทเศษ  ส่วนตรงกลางที่จะเชื่อมต่อใช้งบของทางจังหวัดชลบุรี 71 ล้านบาทเศษ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้ผ่านการทำประชาพิจารณ์เรียบร้อยแล้วpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค