สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลเมืองศรีราชาประชุมการปฏิบัติงานของ อสม.และการส่งรายงานของ อสม. ประจำเดือนสิงหาคม 2565

 


ที่ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลเมืองศรีราชา นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา เป็นประธานในการประชุมอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมถึงนายประภัส เจริญสันติสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ได้ชี้แจงเรื่องขอความร่วมมืออสม. ช่วยคัดกรองคนในชุมชนเพื่อมาขอรับอุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉิน จากนั้นภายในการประชุมได้มีการบรรยายให้ความรู้ ในเรื่องของ “การทำงานเป็นทีมให้ประสบความสำเร็จ”โดยมีอาจารย์ ดร.สมชาย  ยิ่งยืน อาจารย์พิเศษหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม คณะอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนและอาจารย์นที บุญแก้ว กรรมการผู้จัดการบริษัทเพนซิลไลน์เป็นผู้บรรยายพิเศษในครั้งนี้  เพื่อให้กลุ่มอสม. ได้มีความรู้ความเข้าใจในเทคนิคของการทำงานเป็นทีมให้ประสบความสำเร็จซึ่งก็จะก่อเกิดประโยชน์ ให้กับคนในชุมชน
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค