สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลตำบลบางพระจัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและ จริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างเทศบาล ประจำปี 2565

 

ที่ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระ นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างเทศบาล
ประจำปี 2565โดยมีรองนายกสมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรของเทศบาลตำบลบางพระ เข้าร่วมโครงการ ด้วยในปัจจุบันการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรมุ่งเน้นถึงศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดผลสำเร็จทั้งปริมาณและคุณภาพ บุคลากรในองค์กรถือเป็นหัวใจสำคัญอีกประการหนึ่งของความสำเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร คุณภาพของบุคลากรในองค์กรนอกจากจะต้องมีทักษะประสบการณ์และความรู้ความสามารถในการทำงานตามภาระหน้าที่แล้วควรต้องมีบุคลิกภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับงาน บุคลิกภาพซึ่งเน้นคุณลักษณะเฉพาะตัวของบุคคล จะมี
ผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นทั้งในองค์กรและนอกองค์กรและยังเป็นภาพลักษณ์ที่สำคัญขององค์กรอีกด้วย บุคลากรส่วนใหญ่อาจขาดลักษณะที่พึงประสงค์หลายประการ ดังนั้นเพื่อการดำเนินงานขององค์กรมีความเจริญก้าวหน้า การให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากรจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งควบคู่ไปกับพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งถือเป็นการยกระดับศักยภาพและความสามารถของบุคลากรขอเทศบาล เพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงานและชีวิตประจำวันของตนเองได้จึงจำเป็นต้องมีการจัดทำโครงการขึ้น โดยมีนายไพโรจน์ แสนจันทร์ ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ บ้านมาบลำบิด มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค