สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

องค์การสวนสัตว์ฯ จับมือ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ส่งเสริม พัฒนาความรู้ ร่วมถ่ายทอด นวัตกรรม โดยใช้ศักยภาพของทั้งสองหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด


องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ (มนก.) โดย นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร ประวัติรุ่งเรือง อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและถ่ายทอดเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษา เยาวชน และประชาชนในรูปแบบต่างๆ และร่วมกันใช้ทรัพยากรตามภารกิจหลักของทั้งสองหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 


สำหรับการร่วมลงนามในครั้งนี้ มี รศ.ดร.วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์ กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยหวังให้ทั้งสองหน่วยงานมีการส่งเสริมกิจกรรมร่วมกัน โดยเฉพาะด้านการพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดความยั่งยืนต่อไปในอนาคตpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค