สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลเมืองศรีราชาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้าน พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้สูงอายุ

 

เทศบาลเมืองศรีราชา นำโดย นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา, นายประภัส เจริญสันติสุข รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา, นางสาวกรวรรณ เตมียศร รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา, นายประสาน โตวิวัธ สมาชิกสภาเทศบาล, นางสาวระพีพรรณ์ ทองมาก หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม, นางปัทมา ชาญเชี่ยว นักบริหารงานสวัสดิการสังคม และเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้าน พร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 7 ราย 

สืบเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเทศบาลได้ดำเนินการซ่อมแซมที่พักอาศัยให้แก่ผู้สูงอายุภายในชุมชน ภายใต้โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี จำนวน 157,500 บาท ยกระดับการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนศรีราชาในทุกช่วงวัยตั้งแต่วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุและผู้ทุพพลภาพ คนศรีราชาต้องแข็งแรง The People Of Sriracha Will BeStrong
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค