สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลเมืองศรีราชาจัดอบรมการให้ความรู้ เรื่องการประชุมสภาท้องถิ่น


ที่ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองศรีราชา นายฉัตรชัย ทิมกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา กล่าวเปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่น โดยเป็นการอบรมให้

ความรู้ เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล มีความรู้ เกี่ยวกับ การประชุมสภาท้องถิ่นซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งที่สำคัญในการบริหารงานเทศบาล ทั้งนี้ เพราะ องค์กรท้องถิ่นประกอบด้วยฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา ซึ่งจะต้องทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การบริหารงานท้องถิ่นเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่องท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

การอบรมในครั้งนี้ เป็นการอบรมที่จัดขึ้นก่อนการประชุมสภาครั้งแรก และก่อนการแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี จึงยังไม่สามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมได้ตาม
ระเบียบ แต่ด้วยความตั้งใจจริง ของสมาชิกสภา และคณะผู้บริหารทุกท่าน ได้ร่วมกันสนับสนุนค่าลงทะเบียนทำให้สามารถจัดการอบรมได้ โดยมีสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร ที่ให้ความร่วมมือเข้ารับการอบรม ในครั้งนี้โดยมีอาจารย์พนมวัสส์ วุฒาพานิชย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ผู้ช่วยหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย) มาเป็นวิทยากรให้ความรู้paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค