สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ภาควิชานิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา จัดงานแสดงนิทรรศการ S.O.S. Art (Survival of Senior Art Exhibition) ประจำปี 2563

 


ภาควิชานิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.บูรพา จัดงานแสดงนิทรรศการ S.O.S. Art (Survival of Senior Art Exhibition) ประจำปี 2563 เปิดโอกาสนิสิตแสดงผลงานในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมการท่องเที่ยวสู่ชุมชน

วันนี้ (19 ธ.ค.63) ภาควิชานิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดงานแสดงนิทรรศการ S.O.S. Art (Survival of Senior Art Exhibition) ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนรายวิชา Individaul study ที่เปิดสอนในเอกโทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย เพื่อนำผลงานที่ผ่านกระบวนการคิด การผลิตและการสร้างสรรค์ออกเผยแพร่สู่ชุมชนและประชาชนให้ได้เข้าถึงผลงานของนิสิตมากยิ่งขึ้น โดยนิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นที่บริเวณชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี โดยมี นางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี, น.ส.รุ่งฤดี พันธุรัตน์ ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาชลบุรี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ วนิชวัฒนานุวัต ประธานสาขานิเทศศิลป์ ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการร่วมเป็นประธานเปิดงาน 

น.ส.ณัฐติยา จันทร์เกลี้ยง และ น.ส.วชิตา เพิ่มคำ ในนามของผู้จัดงานกล่าวถึงจุดประสงค์ ของการจัดนิทรรศการดังกล่าวว่าภายใต้หัวข้อ “Theme S.O.S Art” (Survival of Senior Art Exhibition) ก็เพื่อให้นิสิตได้แสดงถึงศักยภาพและได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการเปิดมุมมองที่ดี และปรับปรุงพัฒนาการออกแบบที่ดียิ่งขึ้น 

นอกจากนั้นนิสิตยังจะได้แสดงออกถึงความเป็นอัตลักษณ์ในด้านต่างๆ ของตนเอง และนำไปใช้ในทางธุรกิจได้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งยังเป็นการนำผลงานที่ออกแบบสร้างสรรค์เผยแพร่สู่ชุมชน และให้กับประชาชนได้เข้าถึงผลงานของนิสิตมากยิ่งขึ้น 

ภายในงานได้มีการนำผลงานที่ได้รับการออกแบบสร้างสรรค์ในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องต่อวิถีชีวิตใหม่ตามนโยบายรัฐบาลในการขยายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อให้เกิดการรับรู้ เรียนรู้ กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ซึ่งนิทรรศการในครั้งนี้ ประกอบไปด้วยผลงานในรูปแบบของสื่อดิจิทัลมัลติมีเดีย ผลงานสร้างสรรค์ 2 มิติ 3 มิติ เทคโนโลยีการภาพถ่าย การออกแบบแอปพลิเคชันเพื่อการโฆษณา สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขาย การบริการการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรมให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค