สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จัดการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563

 

วันนี้ (23 พ.ย.63) ที่โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้มีการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพความพร้อมในการระงับอัคคีภัยและสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้ผู้เข้ารับมาบริการได้มั่นใจมากยิ่งขึ้น ภายใต้คุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล โดยมีการจำลองสถานการณ์เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่บริเวณ ชั้น 8 อาคาร A และได้มีการควบคุมเพลิงที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยตามลำดับขั้นตอน เจ้าหน้าที่ที่พบเห็นเหตุการณ์ได้ปฏิบัติตามแผนการระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาล และตามแผนระงับอัคคีภัยของแต่ละแผนกที่เกี่ยวข้องกับจุดเกิดเหตุ และอพยพคนไข้และพนักงานทางบันไดหนีไฟรวมถึงได้ประสานขอรถดับเพลิงและรถกระเช้ามาช่วยเหลือ อพยพผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ที่ติดบนอาคารลงทางรถกระเช้า เพื่อมารวมกัน ณ จุดรวมพล โดยทำการตรวจสอบและคัดแยกระดับความรุนแรงของความเจ็บป่วยของผู้ป่วยอย่างชัดเจนด้วยความรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลเบื้องต้นอย่างดีที่สุด และนำส่งผู้ป่วยหนักไปยังพื้นที่หรือโรงพยาบาลใกล้เคียงเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วและได้รับความปลอดภัยสูงสุด โดยทุกจุดที่เกี่ยวข้องสามารถทำการซ้อมแผนและปฏิบัติตามแผนได้อย่างเต็มที่และจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการซ้อมแผน 


ทั้งนี้ เพื่อรองรับสถานการณ์เพลิงไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้นทุกเวลา โดยการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจาก หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองศรีราชา ในการให้ความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้แก่บุคลากรของโรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา  

การเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติ การป้องกันและระงับอัคคีภัยอย่างถูกวิธี รวดเร็ว ปลอดภัย เป็นสิ่งที่โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา เน้นย้ำและถือปฏิบัติ ภายใต้ข้อกำหนดตาม พระราชบัญญัติ ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2542, กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 การช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในอาคารสูง และเป็นไปตามข้อกำหนดการรับรองคุณภาพมาตรฐานโรงพยาบาลระดับสากล


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค