สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

พีไอเอ็ม ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ลงนามความร่วมมือพัฒนาด้านการศึกษา และโครงการในอนาคต


สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ร่วมกับ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สังกัดสภากาชาดไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สมเกียรติ บวรเสรีผไท รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และ คุณสยาม โชคสว่างวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมเป็นประธานพิธีการลงนามในครั้งนี้ พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ และ บุคคลสำคัญทั้งสองฝ่ายให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อมุ่งสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องให้ทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม อาทิ ด้านการแพทย์ การบริการสุขภาพ การบริการสังคม การสุขาภิบาล การโภชนาการ เป็นต้น
อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายทางการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยยกระดับองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติอย่างบูรณาการในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เพิ่มคุณภาพการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย นวัตกรรม พัฒนาบุคลากร อย่างเต็มประสิทธิภาพซึ่งกันและกันทั้งสองฝ่าย รวมถึงขยายโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ที่กว้างขวางและหลากหลายให้กับนักศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ที่มุ่งสร้างบัณฑิตมืออาชีพด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ผ่านรูปแบบการเรียนการสอนแบบ Work-based Education ให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ภาคทฤษฎี การฝึกปฏิบัติจริง การฝึกฝนทักษะทางสังคม ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ พร้อมทำงานได้ทันทีหลังจบการศึกษา และพร้อมเป็นทรัพยากรบุคคลที่ตอบโจทย์กับความต้องการของสถานประกอบการ ตลอดจนสร้างคุณค่าต่อสังคมอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม 101 อาคารเกษตร สนิทวงศ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี