สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชาร่วมประชุมกำหนดแนวทางมาตรการรองรับการเปิดภาคเรียน


ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองศรีราชา นายจิร จักกะพาก รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ฝ่ายการศึกษา เข้าประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาล พร้อมกองการศึกษา กองสาธารณสุข เรื่องการกำหนดมาตรการรองรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้ โดยแต่ละโรงเรียนได้เตรียมความพร้อมการเปิดเรียนตามนโยบายของเทศบาลเมืองศรีราชาและสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ตามลักษณะทางกายภาพของแต่ละโรงเรียน เช่นขนาดของพื้นที่ จำนวนนักเรียน โดยเน้นย้ำ เมื่อเปิดเรียน
นักเรียนทุกคนจะต้องปลอดภัย 

ซึ่งภาพรวมโรงเรียนกำหนดแนวทางการเปิดเรียนตามมาตรการดังนี้ ขอความร่วมือผู้ปกครองทุกท่านปฏิบัติตามแผนผังการเดินรถและผ่านจุดคัดกรองทุกคน
ขอความร่วมมือผู้ปกครองกรณีนักเรียนไม่สบาย ขอให้พาไปพบแพทย์ และไม่นำมาส่งที่โรงเรียนโรงเรียนจัดห้องเรียนห้องละ 20 คน โต๊ะเรียนหรือโต๊ะโรงอาหารจัดให้มีระยะห่าง 1-2 เมตร นักเรียนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในโรงเรียน กรณีใส่ Face Shield ต้องสวมหน้ากากอนามัยด้วยทุกครั้ง
โรงเรียนจะจัดห้องเรียน หนึ่งห้องแบ่งเป็น 2 กลุ่ม A และ B โดยสลับกันมาเรียน เช่น กลุ่ม A มาเรียน วันจันทร์-พุธ-ศุกร์  กลุ่ม B มาเรียน วันอังคาร-พฤหัสบดี
โดยจะสลับกันทุก 2 สัปดาห์ ช่วงแรกทางโรงเรียนจัดทำตารางไว้ 2 เดือน คือ เดือนกรกฎาคม และสิงหาคม 2563 ซึ่งการสลับเวลาเรียนนั้นเพื่อลดจำนวนนักเรียน  สามารถเว้นระยะห่างทางสังคมได้ แต่ก็จะทำให้เวลาเรียนหายไป 8 วัน แต่จะแก้ไขโดยให้มาเรียนวันเสาร์หรืออาทิตย์เพิ่มเติมให้ครบเวลาการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

ส่วนเรื่องการพักกลางวันก็จะมีการให้พักเหลื่อมเวลากันเพื่อลดความแออัดในโรงอาหาร และในส่วนของการคัดกรองในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนหากพบนักเรียนที่มีที่มีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศา ก็จะมีการประสานไปยังผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขเทศบาลเมืองศรีราชาเพื่อรับตัวนักเรียนเข้าทำการตรวจเช็คและรักษาตามสิทธิ์และก่อนเข้าเรียนช่วงบ่ายจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนขึ้นอาคารเรียนอีกด้วย
ช่วงเวลาเลิกเรียน โรงเรียนจะเปิดประตูเวลา 15.30 น. ผู้ปกครองที่มาติดต่อราชการไม่ว่ากรณีใดๆ ต้องผ่านจุดคัดกรอง และสแกนไทยชนะ หรือกรอกชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ทุกครั้ง ทั้งนี้ต้องขอความร่วมมือกับผู้ปกครองและนักเรียนให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมช่วยกันปัองกันการแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19