สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563


ที่ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายจงรัก สุขประเสริฐ รองนายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริม กิจกรรมเด็กและเยาวชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ให้มีความรู้ความสามารถ ในการพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วม แก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนา และเป็นการปลุกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของ ตนเองในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม 

โดยมี นางสาวกันธิมา พัฒนศิริ นักสังคมสงเคราะห์ และนายกฤษณะ โคตรหลงมา นักพัฒนาสังคม จากบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อ บทบาทหน้าที่ของเด็กและเยาวชน กฎหมายที่เด็กและเยาวชนควรรู้ รวมถึงได้มีกิจกรรมแบ่งกลุ่ม ร่วมแสดงความคิดเห็นเขียนโครงการในการพัฒนาตำบลบางพระ ซึ่งเด็กๆก็ได้นำเสนอโครงการทั้งในด้านการเป็นเมืองท่องเที่ยวการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงโครงการการส่งเสริมและดูแลสุขภาพของประชาชนและผู้สูงอายุในตำบลบางพระ