สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

มทร.ตะวันออก เตรียมจัดงานเกษตรบางพระแฟร์ “เกษตรดิจิทัล” ประจำปี 2562


มทร.ตะวันออก แถลงข่าวการจัดงานเกษตรบางพระแฟร์ ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1- 9 ธันวาคม 2562 ภายใต้แนวความคิด “เกษตรดิจิทัล” เพื่อเผยแพร่กิจกรรมการบริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรและด้านอื่นๆ แก่ประชาชนและสังคม 

วันนี้ (22 พ.ย.62) นายศิริชัย สมแสน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จังหวัดชลบุรี ได้แถลงข่าวการจัดงานเกษตรบางพระแฟร์  ครั้งที่ 26 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1- 9 ธันวาคม 2562 ภายใต้แนวความคิด “เกษตรดิจิทัล“ ณ บริเวณลานอาคารสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยมีนายสมเจตน์  เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ, นายจักรวาล  ตั้งประกอบ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน, ผู้นำชุมชน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ 

โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตบางพระ ได้ริเริ่มจัดงานนิทรรศการเผยแพร่วิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รวมทั้งการออกร้านจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร โดยใช้ชื่อว่า “งานเกษตรบางพระแฟร์” ขึ้นในเดือนธันวาคม พุทธศักราช 2535 เมื่อครั้งยังมีฐานะเป็น คณะเกษตรศาสตร์บางพระ สังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และจัดต่อเนื่องกันมาทุกปี โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการจัดกิจกรรมต่างๆ มาร่วมแสดงในงาน ทำให้เป็นที่สนใจของประชาชนในจังหวัดชลบุรี 

นอกจากนั้นยังมีประชาชนจากจังหวัดใกล้เคียงที่เข้ามาชมงานและกิจกรรมทั้งหลายที่จัดไว้ในงานเป็นจำนวนมาก โดยมหาวิทยาลัยได้พัฒนาให้งานนี้เป็นที่จัดแสดงความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ เทคโนโลยีทางการเกษตร รวมทั้งเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ วิทยาการที่ทันสมัย สอดคล้องกับการพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางความก้าวหน้าของวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร ในภาคตะวันออก 

นายศิริชัย กล่าวต่อไปว่า การจัดงานเกษตรบางพระแฟร์ ในปีนี้ นับเป็นครั้งที่ 26 โดยภายในงานมีการส่งเสริมการจัดงานวิชาการเกษตรสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านวิชาการและงานวิจัยทางด้านเกษตร ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านบริหารธุรกิจ ด้านเทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม โดยได้มอบนโยบายและประสานความร่วมมือทุกหน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอเป็นส่วนหนึ่งในการการช่วยเสริมสร้าง ผลักดัน ยกระดับเกษตรกรรมไทยให้ทันสมัย ด้านเกษตรดิจิทัล ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการยกระดับประชากรไทยและพัฒนาให้ไทยก้าวไปสู่การเป็นประเทศดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบตามนโยบาย EEC และยุค Thailand 4.0 

พร้อมกันนั้นได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรกรรม ผนวกเข้ากับเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีการเกษตร บริการวิชาการ ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงาน รวมทั้งส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้กับการทำเกษตรสมัยใหม่ เพื่อผลักด้นให้เกิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพื่อพัฒนาด้านนวัตกรรม นำไปใช้ต่อยอดทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ภายใต้แนวความคิด “เกษตรดิจิทัล” 

โดยไฮไลด์ภายในงาน ได้มีการสาธิตการทอดไข่ด้วยหุ่นยนต์ และการสาธิตใช้โดรนสำรวจพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ พร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อให้พืชเจริญงอกงาม ซึ่งสร้างความประทับใจกับผู้ที่เข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค