สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา จัดงานสานสัมพันธ์รวมพลังกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา


วันนี้ (23 ก.ย.62) ที่อาคารศรีราชาประชาคม ที่ว่าการอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางสุภาพร เทียนไชย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานสานสัมพันธ์รวมพลังกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา พร้อมด้วย นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา โดยมีนางปัทมา วิวัฒน์วานิช นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา และคณะกรรมการฯ คอยให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์
นางปัทมา วิวัฒน์วานิช นายกกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา กล่าวว่า ด้วยอำเภอศรีราชาได้ดำเนินการขอจัดตั้งกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา ให้สภากาชาดไทยพิจารณา และได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ซึ่งเป็นกิ่งกาชาดอำเภอลำดับที่ 241 ของสภากาชาดไทย กิ่งกาชาดอำเภอศรีราชามีการดำเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการในการสนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจ 8 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 1.งานด้านบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย 2.ให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนและผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร ตลอดทั้งในท้องที่ทั่วไปและในชุมชนตามความจำเป็น 3.ด้านนรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะอื่น 4.ด้านส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5.สนับสนุนและส่งเสริมกิจการยุวกาชาด อาสากาชาด จิตอาสาสภากาชาดไทย และกิจการต่างๆ ของสภากาชาดไทย 6.ดำเนินการตามโครงการในพระราชดำริ 7.เป็นตัวแทนของสภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัดในอำเภอของตนตามที่ได้รับมอบหมาย 8.ส่งเสริมเผยแพร่อุดมการณ์และหลักการกาชาดและการสร้างจิตสำนึกในเมตตาธรรมและมนุษยธรรม และเพื่อเป็นการดำเนินการตามพันธกิจทั้ง 8 ด้านดังกล่าว กิ่งกาชาดอำเภอศรีราชา จึงต้องจัดหารายได้ไว้สำหรับดำเนินกิจกรรมสาธารณกุศลตามพันธกิจของสภากาชาดไทย โดยให้ความช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต การบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
ในการจัดงานสานสัมพันธ์รวมพลังกิ่งกาชาดอำเภอศรีราชาในครั้งนี้นับเป็นปีที่ 2 ที่ได้จัดงานและได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี
paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค