สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลตำบลบางพระ ทำบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการโครงการต้นแบบ เมืองปลอดภัย 6 มิติดิจิทัล กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก


ที่ห้องประชุมวันวิสาข์ ชั้น 8 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการต้นแบบ เมืองปลอดภัย 6 มิติดิจิทัลประจำปี 2562 ระหว่างเทศบาลตำบลบางพระ กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยมี นายสมเจตน์   เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ และ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤกษ์ชัย ฟูประทีปสิริ รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกร่วมลงนาม ความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งทั้งสองฝ่าย มีเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการดำเนินงานแบบบูรณาการภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองปลอดภัยเมืองน่าอยู่  เมืองทันสมัย  เมืองอัจฉริยะ ให้ประชาชนในเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขอย่างยั่งยืน โดยมีที่มาจาก การที่ทั้ง 2 หน่วยงาน ต่างตระหนักถึง ปัญหาความปลอดภัย ของเมืองไม่ว่าจะเป็น ไฟไหม้ น้ำท่วม ลมพายุดินโคลนถล่ม ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ความปลอดภัยด้านอาหารน้ำดื่ม ปัญหาน้ำเสียมลพิษทางอากาศและฝุ่นละออง ปัญหาความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ซึ่งทางเทศบาลยังไม่สามารถอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทันกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานตามเจตนารมณ์ร่วมกัน ปรากฏผลบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว ทางเทศบาลตำบลบางพระและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจึงได้จัดทำ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจการด้านเมืองปลอดภัยซึ่งกันและกัน ในการจัดทำโครงการต้นแบบ เมืองปลอดภัย 6 มิติดิจิทัลประจำปี 2562 ซึ่งประกอบด้วยมิติด้านอาคารด้านอาหารด้านชีวิตและทรัพย์สินด้านสิ่งแวดล้อมด้านสาธารณภัยและด้านคมนาคม


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค