สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา เปิดโครงการ ชาวศรีราชารวมใจ พี่ครับถ่ายจากยุงลายนําโรคร้ายไข้เลือดออก


ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอศรีราชา   นายนิติ  วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชาให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการ ชาวศรีราชาร่วมใจ พิฆาตภัยจากยุงลาย นำโรคร้ายไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562 สืบเนื่องจาก สถานการณ์โรคไข้เลือดออกและอำเภอศรีราชาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมจนถึง 14 พฤษภาคม 2562 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกทั้งสิ้น 450 ราย มีการระบาดในทุกตำบล พบผู้ป่วยมากที่สุดที่ ตำบลสุรศักดิ์ 172 ราย รองลงมาคือ ตำบลบ่อวิน 80 ราย ตำบลทุ่งสุขลา 62 ราย ตำบลบึง 53 ราย ตำบลบางพระ 49 ราย ตำบลหนองขาม 13 ราย ตำบลศรีราชา 28 ราย และตำบลเขาคันทรง อีก 8 ราย ตั้งแต่ต้นปี พบผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว 2 ราย ในเดือนเมษายน พบผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกสูงสุด 113 ราย สถานการณ์โรคไข้เลือดออกมีแนวโน้ม จะพบผู้ป่วยสูงขึ้น เนื่องจากเข้าฤดูฝน ซึ่งปริมาณยุงลายเป็นพาหะนำโรค จะ สามารถแพร่พันธุ์ได้ดีขึ้นในช่วงฤดูฝนนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา จึงได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างกระแสการมีส่วนร่วม ในการป้องกันโรคไข้เลือดออก เพื่อรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลดอัตราการป่วยอัตราการตายโรคไข้เลือดออก ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วย การปล่อยรถขบวนการสัมพันธ์ จำนวน 8 คันใน 8 ตำบล เดี๋ยวจัดการความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก การซ่อมบำรุงดูแลรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน เครื่องพ่นฝอยละออง ulv กิจกรรมการพัฒนาสิ่งแวดล้อม แล้วจะจ่ายชุดกำจัดยุงลาย และพาหะ ให้ตัวแทนแต่ละ ตำบลนำกลับไปใช้ในชุมชนของตนเอง