สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

อบจ.ชลบุรี จัดประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอ เขตอำเภอพนัสนิคม


ที่หอประชุมในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี          เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการจัดประชาคมท้องถิ่นระดับอำเภอสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562 อำเภอพนัสนิคม ซึ่งการจัดประชาคมดังกล่าวจัดขึ้นทั้ง 11 อำเภอ เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนในท้องถิ่นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและรับฟังความต้องการของประชาชนทุกภาคส่วน รวมทั้งยังเป็นการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและปัญหารวมไปถึง         ความต้องการด้านต่างๆในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบัน โดยเป็นการบูรณาการร่วมกันและช่วยกันผลักดัน  การแก้ปัญหาต่างๆให้เกิดเป็นรูปธรรมต่อไป ซึ่งในภาพรวมของอำเภอพนัสนิคมมีโครงการที่จำเป็น          จากภาคส่วนต่างๆได้คัดเลือกมาเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี   เป็นจำนวนกว่า 76 ล้านบาท โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหาร   ส่วนจังหวัดชลบุรี เขตอำเภอพนัสนิคม หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่     ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการฯจำนวนทั้งสิ้น 284 คน


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค