สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ปภ. จัดโครงการบริหารจัดการสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี


นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบริหารจัดการสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี แบบบูรณาการกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและลดอุบัติภัยทางน้ำ หลักสูตร “การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ” รุ่นที่1 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโครงการบริหารจัดการสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี แบบบูรณาการกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและลดอุบัติภัยทางน้ำ หลักสูตร “การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ” รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ทักษะเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ การกู้ฟื้นคืนชีพและการฝึกปฏิบัติการในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ให้กับผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคีเครือข่าย รวมทั้งสร้างมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวน 2 รุ่นๆ ละ 45 คน รวมทั้งสิ้น 90 คน ระยะเวลาในการฝึกอบรมรุ่นละ 3 วัน โดยได้รับการสนับสนุนด้านวิทยากร สถานทีฝีกอบรม และที่พักตลอดหลักสูตร จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย
นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันสถิติการเกิดสาธารณภัย มีความถี่และมีความรุนแรงที่เพิ่มสูงขึ้น สร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนนมากโดยเพราะอย่างยิ่งอุบัติภัยทางน้ำ เนื่องจากจังหวัดชลบุรี เป็นเมืองท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลและเป็นท่าเรือพาณิชย์ที่สำคัญของประเทศ สอดรับกับโครงการทางเศรษฐกิจและนโยบายในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC อีกด้วย
จังหวัดชลบุรี มีความตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้น ได้มุ่งเน้นในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำที่มีศักยภาพและได้มาตรฐาน ทั้งนี้เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยทางน้ำให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ตลอดจนการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและการสร้างภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนและบริการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย นำไปสู่การลดความเลี่ยงจากสาธารณภัยเชิงรุกอย่างยั่งยืนต่อไป

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค