สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ปตท. จัดกิจกรรมเปิดบ้านเยี่ยมชมคลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ำมันศรีราชา คืบหน้าประมาณ 40 % แล้ว เพื่อสร้างความเจริญในพื้นที่


วันนี้ (25 ก.พ.62) นายชัยยศ หงส์ขจร ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) ในนามของผู้จัดกิจกรรมการเยี่ยมชมคลังฯ ได้กิจกรรมนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 ของปี 2562 โดยมีผู้นำชุมชน,ชุมชน รอบพื้นที่คลังน้ำมัน และเทศบาลนครแหลมฉบัง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
นายชัยยศ กล่าวว่า ตามที่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ได้ดำเนินโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการวางท่อน้ำมันใต้ทะเลและวางท่อพาราไซลีนของคลังน้ำมันศรีราชา ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา และปัจจุบันได้มีโครงการวางท่อผลิตภัณฑ์ขนาด 20 นิ้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเกือบ 40% แล้ว โดย บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานของโครงการฯ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่ระยะก่อสร้างจนถึงระยะดำเนินการ ซึ่งการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมคลังฯ
โดยในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะก่อสร้างและในระยะดำเนินการของโครงการฯ ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของโครงการฯ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อที่ ปตท. สามารถนำไปปรับปรุงการดำเนินงานอย่างเต็มกำลังความสามารถและเพื่อส่งเสริมให้การพัฒนาโครงการพลังงานสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน
นายชัยยศ กล่าวต่อไปว่า สำหรับข้อเสนอแนะของชาวบ้านที่เข้าเยี่ยมชมในครั้งนี้ ชุมชนมีความพอใจในขั้นตอนการดำเนินการที่ผ่านมา ไม่มีปัญหาและผลกระทบแต่อย่างไร นอกจากนั้นเป็นการสร้างความเจริญในพื้นที่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและทำให้ประชาชนมีงานทำด้วย

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค