สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จัดกิจกรรมวันเด็กปี 62


วันนี้ (10 ม.ค.62) นายวีระศักดิ์ แจ้งการ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 62 พร้อมด้วย ชมรมเขตประกอบการเสรี, ชมรมผู้บริหารงานบุคคลแหลมฉบัง,  บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด, คณะผู้บริหารสถานประกอบการ คณะผู้บริหารสถานศึกษาโดยรอบนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง, คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมภายในสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

นายวีระศักดิ์  แจ้งการ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง กล่าว่า สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยเชิญชวนเยาวชนจากสถานศึกษาโดยรอบ ประมาณ 150 คน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันตอบคำถามชิงรางวัล การละเล่นต่างๆ พร้อมทั้งพิธีมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬา ให้แก่ 8 สถานศึกษา โดยรอบนิคมฯ โรงเรียน ละ 10 ทุนๆ ละ 1,000 บาท พร้อมอุปกรณ์กีฬา โรงเรียนละ 500 บาท รวมทั้งได้รับการสนับสนุน จากผู้มีอุปการคุณ ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เกือบ 28 สถานประกอบการ และเครือข่าย Eco Green Network เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนให้เยาวชนได้พัฒนาทางด้านการศึกษา ร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา กล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีงามเพื่อเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติ และช่วงบ่ายจัดโครงการเผยแพร่ความรู้แก่เยาวชนในสถานศึกษากิจกรรมศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม เพื่อปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชนในการเรียนรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ และการใช้พลังงานด้านต่างๆ อย่างประหยัด และคุ้มค่า ตลอดจนรู้ถึงวิธีแยกขยะ ลดปัญหาการทิ้งขยะเต็มเมือง และรู้จักการนำกลับไปใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ สามารถลดปัญหาโลกร้อน การใช้พลังงานในกระบวนการผลิตลดลง ส่งผลดีในด้านการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมร่วมกัน อันจะเกิดประโยชน์ต่อการมุ่งสู่การพัฒนาเข้าสู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ และมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบยั่งยืน 

วันเด็กแห่งชาติ ปี 2562 ได้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กและเยาวชนทั่วประเทศได้ตระหนักถึงความสำคัญของตน  ทั้งในเรื่องของสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ความมีระเบียบวินัย ด้วยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนประพฤติตนเป็นคนดี เชื่อฟังบิดามารดา ผู้ปกครอง อยู่ในกฎระเบียบวินัย รู้จักการบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม รู้จักการแบ่งปัน รู้รักสามัคคี รู้จักคิด รักตนเอง รักครอบครัว และรักประเทศชาติ ตลอดจนยึดมั่นเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งในปีนี้ ท่านนายก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีสารถึงเด็กไทยเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 และมอบคำขวัญวันเด็กจะได้มอบคำขวัญวันเด็กให้กับเด็กๆ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญและเป็นอนาคตของชาติ  ปี 2562 ว่า “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ  มีใจความว่า เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ การพัฒนาศักยภาพ จึงต้องเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย ทั้งในด้านการพัฒนาการด้านสติปัญญา ด้านวิชาการ และด้านทักษะทางอารมณ์อย่างสมดุล พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดความกล้าที่จะคิด และทำสิ่งใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ เพื่อให้เติบโตเป็นคนเก่ง คนดีของสังคม และมีความพร้อมสำหรับการดำรงชีวิตในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยคำขวัญวันเด็กที่มอบให้ มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนทุกคนน้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาสืบสานต่อยอดพระราชปณิธานในการเป็นผู้ให้ มีจิตใจโอบอ้อมอารีและอุทิศตนเพื่อส่วนรวม


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค