สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

เทศบาลตำบลบางพระ จัดอบรมโครงการต้นกล้าความดีตามวิถีประชาธิปไตย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับเด็กและเยาวชน เกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย


ที่ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสมเจตน์ เกตุวัตถา นายกเทศมนตรีตำบลบางพระ เป็นประธานเปิดโครงการต้นกล้าความดีตามวิถีประชาธิปไตยประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยในสถานศึกษา มีความจงรักภักดีเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรัก ความสามัคคี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนอื่น และพร้อมเป็นคนเครือข่ายด้านความมั่นคงอีกด้วยทำให้เยาวชนมีความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสียสละ เป็นกำลังสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของชาติอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป โดยมี นายฉัตรชัย มั่งคั่ง หัวหน้างานการจัดการเลือกตั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรีเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค