สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

อำเภอศรีราชาทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ ในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ 2562


ที่ศาลาประชาคมหลังเล็ก นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือ ชาวศรีราชาร่วมใจ ลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ เพื่อประชาชนผู้ใช้แรงงานช่วง 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561– 2 มกราคม 2562 

จากข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของอำเภอศรีราชา ปี 2561 พบว่า ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุดคือประชาชนที่มีอายุ ระหว่าง 20 – 35 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มวัยแรงงาน ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือช่วงเวลา 16.00 – 20.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาเลิกงาน ตำบลที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดของอำเภอศรีราชา คือ ตำบลทุ่งสุขลา หนองขาม และบ่อวิน ตามลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ทั้งสามตำบลนี้ เป็นตำบลที่มีนิคมอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งที่สุด ก็คือ รถจักรยานยนต์ โดยมีพฤติกรรมไม่สวมหมวกนิรภัยทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สิน ครอบครัวสูญเสียคนรัก นายจ้างสูญเสียบุคลากร 

จากปัญหาดังกล่าว ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอศรีราชา ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีราชา จึงจัดกิจกรรม ชาวศรีราชาร่วมใจ ลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ เพื่อประชาชนผู้ใช้แรงงาน เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานประกอบกิจการ และเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในกลุ่มเสี่ยงวัยแรงงาน อีกทั้งร่วมกันพิจารณากำหนดมาตรการต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างวินัยจราจรให้แก่บุคลากรในสถานประกอบกิจการ และใช้มาตรการองค์กรในการสร้างวินัยจราจรได้อย่างมีประสิทธิผลนั้น

สถานประกอบกิจการที่ร่วมทำบันทึกข้อตกลงจะต้องดำเนินการ ตามแนวทางดังต่อไปนี้สถานประกอบกิจการจะต้องดำเนินการสร้างมาตรการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในองค์กรของตนเอง ในกรณีบุคลากรในหน่วยงานได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จะมีการรายงานให้ศูนย์ความปลอดภัยทางถนนทราบทุกราย เพื่อให้การดำเนินงานกิจกรรม  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไปpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค