สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

วปอ. จัดอบรมบุคลากรทางการลูกเสือระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 61


พลโท ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง รุ่นที่ 850 นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 61 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ได้จัดให้มีการฝึกอบรมลูกเสือให้กับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรมาแล้วจำนวน 30 รุ่น และการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้จัดอบรมระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 รวม 5 วัน เพื่อให้นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรทั้งภาครัฐภาคเอกชน ได้มีโอกาสทำความรู้จักสนิทสนมกลมเกี่ยว เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อเสริมสร้างความรับความสามัคคีในรุ่นของนักศึกษา อันเป็นประโยชน์ต่อการประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานด้วยความเรียบร้อย ราบรื่น และเกิดผลดีต่อประเทศชาติต่อไปในอนาคตอีกด้วย
สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 61 จำนวนทั้งสิ้น 284 คน ซึ่งต่างให้ความสนใจต่อกิจการลูกเสือเป็นอย่างมาก และพร้อมที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาตนเองให้พร้อมเป็นผู้นำที่เสียสละ อดทน มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และนำความรู้ที่ได้รับไปสร้างคุณประโยชน์และพัฒนาความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติต่อไป
พลโท ขจรฤทธิ์ นิลกำแหง ผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กล่าวว่า กิจการลูกเสือเป็นกิจการที่เป็นประโยชน์ นำมาซึ่งความสันติสุขให้แก่สังคม ทั้งด้านการปกครอง และวิถีชีวิตของบุคคลโดยส่วนรวมอันนำไปสู่ความมั่นคงของประเทศชาติ เพื่อที่จะพัฒนาบุคลากรของชาติให้มีการพัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม เพื่อก่อให้เกิดความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ ความเสียสละ การบำเพ็ญตน เพื่อสาธารณะประโยชน์และทักษะในการพัฒนาตนเอง
โครงการสำหรับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ตามหลักสูตรบุคลากรทางการลูกเสือ ระดับผู้นำ ขั้นความรู้ชั้นสูง นับเป็นสิ่งที่ดี และมีความสำคัญมาก โดยเฉพาะการนำบุคคลระดับผู้นำของประเทศมารับการฝึกอบรม เพื่อให้ได้รับการพัฒนาและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศต่อไป
สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับความกรุณาจากนำงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ได้แต่ตั้งให้นายคงวุฒิ ไพบูลย์ศิลปะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทย เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม และวิทยากรมาเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม นอกจากนั้น ยังได้รับความร่วมมือด้วยดีจากบุคคลและหน่วยงานหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรทุกคน ที่เข้ารับการฝึกอบรมและเป็นความสำคัญของกิจการลูกเสืออีกด้วย


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค