สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จัดงานมหกรรมขับเคลื่อนสินค้า ภูมิปัญญาไทย


นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานมหกรรมขับเคลื่อนสินค้า ภูมิปัญญาไทย ตามโครงการส่งเสริมการค้า การลงทุน โครงข่ายคมนาคมและระบบ Logistics กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการค้าการลงทุนสู่สากล ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย พิษณุโลก ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์ จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภายใต้กิจกรรม งานมหกรรมงานแสดงสินค้า (EXPO) ตามโครงการส่งเสริมการค้า การลงทุน โครงข่ายคมนาคมและระบบ Logistics กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการค้าการลงทุนสู่สากล ปีงบประมาณ 2561 งานแสดงและจำหน่ายสินค้า (EXPO) “มหกรรมขับเคลื่อนสินค้าภูมปัญญาไทยระหว่างวันที่ 812 พฤศจิกายน 2561 รวม 5 วัน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายทางการค้าของผู้ประกอบการภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างๆ การขยายช่องทางการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ พัฒนาเสริมสร้างทักษะ ความรู้ความสามารถของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ และระดับต่างประเทศ และการเพิ่มมูลค่าการค้า สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าดี สินค้าเด่น ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 ให้เป็นที่รู้จักแพรหลายในระดับประเทศต่อไป 
สำหรับภายในงานได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น โซนเจรจาธุรกิจ และบูทแสดงสินค้า 200 บูท กิจกรรมการแสดงบนเทวี เพื่อแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก เป็นประจำทุกวัน และยังมีศิลปินที่มีชื่อเสียงมายมาย สลับเปลี่ยนมาร่วมงานและร้องเพลงในงาน ทุกวัน เช่น นาว ทิศานาฎ ผู้รับบทดาวเรือง จากละครสายโลหิต เต๋า ภูศิลป์, โอ๊ด สุรศักดิ์,นัท อติรุจ,จุ๊บ อิทธิกร
นอกจากนี้ การจัดงานจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ ยังสามารถสร้างความเข้มแข่งให้ผู้ประกอบการให้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน ตอลดจนสามารถให้แนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคทางการค้าเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเชื่อมโยงและเพื่อหาช่องทางในการจำหน่ายสินค้า และพัฒนาระดับภูมิ ภาคระดับประเทศ และก้าวสู่ระดับนานาชาติได้ตามลำดับ อันส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจของภูมิภาค และประเทศชาติต่อไป

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค