สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรี จัดอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้งรองรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น สามารถปฏิบัติงานการเลือกตั้งได้อย่างเชี่ยวชาญ มีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้


วันนี้ (26  กันยายน 2561)    หอประชุม  ชั้น 2 เทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี คณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดชลบุรี ได้จัดการอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง (ผจ.ปน.) และกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (กก.ศส.ปชต.) ตามโครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติมืออาชีพ
สืบเนื่องจากเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญเป็นที่เรียบร้อยแล้วและคาดว่าจะมีการจัดการเลือกตั้งในช่วงต้นปี พ.ศ.2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงเล็งเห็นและมีหน้าที่อันสำคัญคือการจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยสุจริต และเที่ยงธรรม ซึ่งที่ผ่านมาโดยเฉพาะในส่วนของการจัดการเลือกตั้งมักพบปัญหาและอุปสรรค คือ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยการเลือกตั้งมีข้อบกพร่อง อันเนื่องมาจากขาดความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการปฏิบัติงาน ส่งผลให้มีการร้องเรียน ร้องคัดค้านเป็นจำนวนมาก รวมถึงมีการวิพากษ์วิจารณ์การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งบางหน่วยเลือกตั้ง อันส่งผลต่อความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ดังนั้นการอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง (ผจ.ปน.) และกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล  (กก.ศส.ปชต.) ตามโครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติมืออาชีพ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง (ผจ.ปน.) และกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (กก.ศส.ปชต.) ให้เป็นผู้ที่ทราบความสำคัญ บทบาท ภารกิจของตนเอง สามารถปฏิบัติงานการเลือกตั้งได้อย่างเชี่ยวชาญมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ และพร้อมขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมืออาชีพ โดยการจัดอบรมผู้จัดการประจำหน่วยเลือกตั้ง (ผจ.ปน.) และกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (กก.ศส.ปชต.) ตามโครงการอบรมผู้ปฏิบัติงานเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติมืออาชีพ จะจัดให้มีการอบรมครบทั้ง 11 อำเภอ ของจังหวัดชลบุรี  ระหว่างวันที่ 17 กันยายน-26 กันยายน  2561  รวมผู้อบรมทั้งสิ้น 1,512 คนpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค