สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ทลฉ.ทุ่มงบกว่า 2 ล้านบาท จัด 3 กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม


ท่าเรือแหลมฉบังจัด 3 โครงการ “ปันความรัก เพิ่มความรู้สู่ชุมชน สนับสนุนโครงการห้องสมุด พร้อมมอบทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนรอบท่าเรือ และเพิ่มพื้นที่สีเขียวในท่าเรือฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
วันนี้ (26 ก.ย.) ร.ต.ต.มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานมอบเงินสนับสนุน ค่าหนังสือ สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์ชั้นวางหนังสือและปรับปรุงห้องสมุด ตามโครงการห้องสมุด “ปันความรัก เพิ่มความรู้สู่ชุมชน” โดยทางท่าเรือแหลมฉบัง ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการห้องสมุด “ปันความรัก เพิ่มความรู้สู่ชุมชน” ในปีงบประมาณ 2561 จำนวน กว่า 953,026 บาท
ร.ต.ต. มนตรี เผยว่า ท่าเรือแหลมฉบังได้เล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต แต่ปัจจุบันยังมีเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษา เนื่องจากโรงเรียนขาดแคลนหนังสือ สื่อการเรียนการสอน ที่จำเป็นสำหรับเยาวชน ได้ใช้การศึกษาความรู้ ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมสนับสนุน ให้เยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้รอบรู้ ก้าวทันโลกภายนอก สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเข้มแข็งและปลอดภัยจากสังคมร้าย และปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชนเพื่อเตรียมพร้อมในการเป็นผู้นำในอนาคต โดยมีโรงเรียนที่ได้รับมอบเงินสนับสนุนในโครงการห้องสมุดปันความรัก เพิ่มความรู้ สู่ชุมชนในปีนี้ ทั้งหมด 12 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 953,026 บาท
นอกจากนี้ท่าเรือแหลมฉบังยังได้มอบทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ปีงบประมาณ 2561 เทอมการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 มีเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 20 คน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 280,450 บาท
สำหรับโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง เป็นหนึ่งในโครงการที่กำหนดไว้ตามกรอบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง เนื่องจากได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา และการพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถซึ่งจะเป็นกำลังหลัก และแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในระยะยาว ซึ่งเยาวชนที่ขอรับสนับสนุนทุนการศึกษาต้องเป็นเยาวชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง และเป็นผู้เรียนดี มีความสามารถ ประพฤติดี โดยท่าเรือแหลมฉบังได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2557
และในเวลาประมาณ 16.00 น. ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตท่าเรือแหลมฉบัง หวังช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรง เป็นการเสริมสร้างภูมิทัศน์ ให้เอื้ออำนวยต่อการพักผ่อนหย่อนใจ พร้อมทั้งเป็นที่ออกกำลังกายและสามารถเป็นจุดแวะพักรถ ในช่วงเวลาที่ปริมาณรถหนาแน่น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการ ผู้มาใช้บริการและชุมชนใกล้เคียง ได้พักผ่อนและใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยใช้งบประมาณทั้งสิน 925,800 บาท ทั้งนี้ ทั้งสามโครงการ เป็นโครงการที่อยู่ในโครงการในกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของการท่าเรือแหลมฉบังpaitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค