สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โครงการศึกษาการบูรณาการและการเชื่อมโยงระบบ Smart Logistics


สกว และมหาวิทยาลัยบูรพา จัดงานสัมมนา ตามโครงการศึกษาการบูรณาการและการเชื่อมโยงระบบ สมาร์ท โลจิสติกส์ ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยังยืน โดยในครั้งนี้ มีนักวิชาจากการหลายสถานที่เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก                     ที่ห้องแอตแลนติก โรงแรมเดอะไทด์รีสอร์ต จังหวัดชลบุรี ได้มีการจัดงานสัมมนา โฟกัสกรุ๊ปตามโครงการศึกษาการบูรณาการและการเชื่อมโยงระบบ สมาร์ท โลจิสติกส์ ในเขตพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในครั้งนี้ มีผศ.อุทาร พิชญาภรณ์ เลขานุการประจำคณะกรรมการราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีและมีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วม 

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC โดยเห็นว่า ภาคตะวันออกตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดของภูมิภาคเอเชีย และมีอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจที่สูงนอกจากนี้ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ซึ่งประกอบไปด้วย ชลบุรี ฉะเชิงเทราและระยอง ยังเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ 

ทางด้านของรองศาสตราจารย์ดอกเตอร์ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ คณะผู้วิจัย เปิดเผยว่า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อศึกษาแนวคิดและหลักการพัฒนาระบบ Smart Logistics ในพื้นที่ 3 จังหวัด รองรับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ซึ่งกำหนดให้แต่ละพื้นที่ต้องมีการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ smart city 

ทั้งนี้ เมืองอัจฉริยะ หรือ smart city คือ เมืองที่ได้รับการออกแบบ โดยให้ความสำคัญกับ 3 องค์ประกอบ ได้แก่  การพัฒนารูปแบบและโครงการสร้างของเมืองที่สอดรับกับแนวคิด smart city การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและ การส่งเสริมพลังงานทดแทนและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการบริการจัดการ 

รองศาสตราจารย์ พิเศษ ดอกเตอร์ จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ได้กล่าวถึงภาพรวมของการสัมมนาในครั้งนี้ ว่า  ในวันนี้พูดถึงภาพรวม ของสมาร์ทซิตี้ และสมาร์ทโลจิสติก ซึ่งครั้งนี้จัดสัมมนาที่จังหวัดชลบุรี และครั้งหน้าจะจัดขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งในแต่ละจังหวัดจะมีบางอำเภอหรือบางพื้นที่เท่านั้นที่จะเป็นสมาร์ทได้เนื่องจากทรัพยากรที่จำกัด สำหรับชลบุรี จะเป็นพื้นที่ของ อำเภอเมือง ศรีราชา และ สัตหีบทั้งนี้ ทางด้านของท้องถิ่น ภาครัฐ และเอกชล ต้องให้ความสำคัญเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

ด้านนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เผยว่า ในพื้นที่ของบางแสน จะเน้นเป็นสมาร์ททัวริซึ่ม และสมาร์ทลีฟวิ่ง ดูแลเรื่องความเป็นอยู่ของประชากรในพื้นที่และการท่องเที่ยว ส่วนทางด้านโลจิสติก เมื่อทำเป็นสมาร์ทโลจิสติก แล้ว ต้องคำนึงถึงบทบาท บริบทของพื้นที่นั่นๆ เช่น บางแสน จะมองในองค์รวม ถึงคนที่เข้ามาท่องเที่ยวบางแสน จะต้องเดินทางด้วยความประหยัดและมีประสิทธิภาพ

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค