สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ชลบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการบูรณาการศึกษาภาคตะวันออกและการพัฒนาศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic corridor :EECพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาภาคตะวันออกและการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic corridor:(EEC) ณ ห้องประชุมโรงเรียนชลบุรี สุขบท อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
สืบเนื่องจากรัฐบาลได้มีนโยบายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจประเทศไทยโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ. ศ. 2560-2564) ที่กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการเสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัด เพื่อยกระดับและกระจายโอกาส ตามแนวทางการพัฒนาภาคเป็น 6 ภาค โดยกระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค(ภาคตะวันออก) เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนการศึกษาสามารถสนับสนุนแนวทางการพัฒนาภาคให้บรรลุสำเร็จเป็นรูปธรรม โดยการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาในพื้นที่พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกไปสู่การปฏิบัติ
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการบูรณาการการศึกษาภาคตะวันออก และการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic corridor :EEC) เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษาภาคตะวันออก และการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกติดตามผลการขับเคลื่อนการบูรณาการตามแผนบูรณาการด้านการศึกษาภาคตะวันออก และการดำเนินงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไป