สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

วัฒนธรรมชลบุรี จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถในด้านการใช้ภาษาไทย


นายสามารถ เที่ยวพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายวิม กัลปนาท ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และนักศึกษา ให้การต้อนรับ
ตามที่รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นนักปราชญ์และนักภาษาไทยรวมทั้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใย และพระราชทานแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย และเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนทั่วประเทศมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเผยแร่ความรู้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ ไปสู่สาธารณชน ทั้งในฐานะที่เป็นภาษาประจำชาติ และในฐานะที่เป้นภาเพื่อการสื่อสารของทุกคนในชาติต่อไป
จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ได้จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถในด้านการใช้ภาษาไทย เช่น การแข่งขันการอ่านทำนองเสนาะ การแข่งขันการอ่านข่าว และกิจกรรมที่สอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวไทย เช่น การบรรเลงดนตรีไทย การแสดงลำตัด การสาธิตการทำลูกชุบ ขนมไทยโบราณ เป็นต้น
ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ได้แก่ ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ จำนวน 12 ราย และพิจารณาคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการอ่าน การเขียน การพูด จำนวน 5 ราย ร่วมเป็น 17 ราย ได้มอบใบประกาศเพื่อเป็นเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ได้รบการพิจารณาคัดเลือก และส่งเสริมหนำความรู้ไปต่อยอด ขยายผล นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมต่อไป
นายสามารถ เที่ยงพูนวงศ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า กาษาไทย เป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่มีความสำคัญยิ่งและเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร สื่อความคิด ข้อมูลในชีวิตประจำวัน ภาษาไทยมีกรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในปัจจุบันคนไทยใช้ภาษาไทยที่ไม่ถูกต้องหรือไม่น่าฟังเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เสนอรัฐบาลให้จัดตั้ง วันภาษาไทยแห่งชาติขึ้น โดยสืบเนื่องจากวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธาน และทรงร่วมอภิปรายกับผู้ทรงคุณวุฒิของชุมนุมภาษไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมทางวิชาการเรื่อง ปัญหาการใช้คำไทยณ ห้องประชุมคณะอักษรศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2505 เป็นที่น่าประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่ง ตลอดเวลาที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นแบบในการใช้ภาไทยที่ดี โดยเฉพาะในเชิงการสื่อความคิด ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย ทรงห่วงใยในการภาษาไทยของเยาวชน ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และทรงเห็นความสำคัญของวรรณคดี วรรณกรรมไทยตอลดมา ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่งพสกนิกรชาวไทยทุกคนยิ่งนัก ขอให้นักเรียน นักศึกษาที่รักทุกคน ร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง อ่านและพูดภาษไทยให้ชัดเจนอีกด้วย

paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค