สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก


ที่ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พระครูสาธิตกิตติญาณ เจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยมธรรมและ เจ้าคณะตำบลศรีราชา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายนิติ  วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ชั้น ตรี โท เอก ในการสอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง ประจำปี 2560    และนายจิร     จักกะพาก รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา กล่าวรายงาน  ด้วยแม่กองธรรมสนามหลวง กำหนดให้มีการสอบธรรมศึกษาสนามหลวงขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักธรรม และธรรมศึกษาเข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมตามหลักสูตร ของคณะสงฆ์ ในระดับนักธรรมตรีถึงระดับนักธรรมเอก ทั้งนี้การสอบนักธรรมจะทำให้นักเรียนได้เพิ่มพูนความรู้ในหลักธรรมทางพระ พุทธศาสนา ได้ศึกษาและเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า และสามารถนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ เพื่อช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป โดยมีนักเรียนที่สอบผ่านนักธรรมชั้นตรีจำนวน 95 คน นักธรรมชั้นโทจำนวน 75 คน และนักธรรมชั้นเอกจำนวน 61 คน