สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรค์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***สวัสดีครับ...พบกับ www.ศรีราชาโพสต์.com โฉมใหม่!! "สร้างสรรคฺ์ ดูแลกัน ทันเหตุการณ์" ***ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส่งมาได้ที่ kk.udomsuk@gmail.com

ชลบุรี จัดโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนฯ (กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0)


นายกฤษณพันธ์ เดชครุฑ นายอำเภอเมืองชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อมวลชนฯ (กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0) ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี
นายกฤษณพันธ์ เดชครุฑ นายอำเภอเมืองชลบุรี พร้อมด้วยพลตรี ทัศไนย  ประทุมทอง รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรีฝ่ายทหาร นำข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กลุ่มเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ, นักเรียน นักศึกษา ชมรมแอโรบิค ชมรมจักรยาน และพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมโครงกว่า 100 คนเข้าร่วมโครงการดังกว่า
ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายส่งเสริมให้ข้าราชการ และบุคลากรในหน่วยงานให้ออกกำลังกาย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน ทุกเพศทุกวัย ได้ออกกำลังกายอย่างพร้อมเพรียงและทั่วถึงในทุกภาคส่วน ได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย ตามโครงการกีฬาเพื่อมวลชน 4.0” เพื่อสร้างสุขภาพที่ดี ลดความตึงเครียดและเพิ่มพลังในการทำงานอย่างต่อเนื่อง การมีสุขภาวะที่ดีของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน หันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้น โดยใช้กิจกรรมการออกกำลังกายเป็นสื่อในการพัฒนาสุขภาพ เป็นการสร้างสังคมแห่งการมีสุขภาพและคุณภาพที่รดี รู้จักใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติดอีกด้วย
นายกฤษณพันธ์ เดชครุฑ นายอำเภอเมืองชลบุรี กล่าวว่า กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ประสานความร่วมมือกับจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมการเต้นแอโรบิคขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกาย ตามนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย มีสุขภาพที่ดี ลดความเครียด และเพิ่มพลังในการทำงานและสร้างสุขภาวะที่ดี โดยทำการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ
สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อรณรงค์และปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนในจังหวัดชลบุรี มีความตื่นตัวในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเพื่อส่งเสริมบุคลากรทุกระดับให้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมการออกกำลังกาย และกิจกรรมนันทนาการ สร้างสัมพันธ์ของบุคลากรระหว่างหน่วยงาน สังกัด กระทรวง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และให้สอดคล้องหลักการและตอบสนองวัตถุประสงค์ของสมาคมกีฬามวลชนนานาชาติ (TAFISA) และตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมสุขภาพร่างกายประชาชนให้แข็งแรง


paitoon Banner2 ท่าเรือLCB ไทยออยล์ ปตท. แปซิฟิค